Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng biểu mẫu, sổ đăng ký nuôi con nuôi

Luật nuôi con nuôi đã được Quốc hội  khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật nuôi con nuôi để trình Chính phủ ban hành trong Quý I/2011.

Trên cơ sở các quy định của Luật  nuôi con nuôi và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật  Cục Con nuôi đã soạn thảo các loại biểu mẫu, sổ về nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật nuôi con nuôi.

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình Chính phủ ban hành, Ban soạn thảo tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực này. Các ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp bằng văn bản theo địa chỉ: Cục Con nuôi 60 Trần Phú, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại forn lấy ý kiến dưới đây.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035