Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Phổ biến, giáo dục pháp luật
 

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII (2007-2011), Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo Luật; tổ chức các phiên họp, hội thảo, tọa đàm. Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp đã cho ý kiến vào dự thảo Luật. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã chỉnh lý dự thảo Luật.

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ vào tháng 4/2011, Ban soạn thảo tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào dự thảo Luật (có dự thảo Luật và các tài liệu liên quan gửi kèm).

Các ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp bằng văn bản theo địa chỉ: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: 58 – 60 Trần Phú, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 25 tháng 3 năm 2011.

Xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035