Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

Thực hiện Chỉ thị năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định tại khoản 6 Điều 64 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch (có phụ lục kèm theo) để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

  Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn!

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035