Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010, Bộ Tư pháp xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 về hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư. Để chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản cho Dự thảo Thông tư.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 27/01/2011.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035