Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
của tổ chức pháp chế

Năm 2010, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo cơ sở pháp lý mới cho việc nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của các tổ chức pháp chế từ Trung ương đến địa phương trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội có tầm chiến lược quan trọng hiện nay của đất nước. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ vào tháng 01/2011, Bộ Tư pháp trân trọng gửi dự thảo Nghị định và các tài liệu có liên quan và đề nghị Quý Cơ quan xem xét cho ý kiến tham gia. Văn bản góp ý (kèm theo bản điện tử) xin được gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây, trước ngày 28/12/2010.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035