Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Về việc ban hành Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2010, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự.

Đây là văn bản ban hành nhằm quy định thống nhất trình tự, thủ tục và trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự trong việc xây dựng công văn, lập hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và giải quyết hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự. Vì vậy, để đảm bảo Quy trình được ban hành có tính hợp lý, phù hợp với thực tiễn và phát huy hiệu quả cao trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự, ngày 18/5/2010, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1256 /TCTHA-NV1 gửi đến các Vụ thuộc Tổng cục và các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Phòng Thi hành án quân khu để tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy trình và tổng hợp ý kiến, xây dựng văn bản tham gia ý kiến gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trình Tổng cục trưởng ký ban hành Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự.

Văn bản tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy trình đề nghị gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Nghiệp vụ 1) trước ngày 29/5/2010; đồng thời với việc gửi văn bản theo đường bưu điện, đề nghị các đồng chí gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035