Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện quy định của Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Tư pháp triển khai xây dựng và lấy ý kiến đối với dự thảo 02 Thông tư:
(1) Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn đối với chức danh nghề nghiệp công chứng viên, đấu giá viên, hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý;
(2) Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với các chức danh hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý. 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040