Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/Đơn vị góp ý đối với dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn.
(Xin gửi kèm dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình, Công văn lấy ý kiến)
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035