Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật đăng ký giao dịch bảo đảm
Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008, được sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm. Trong thời gian qua, Ban soạn thảo đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức việc nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm. Bộ Tư pháp xin giới thiệu: Toàn văn dự thảo Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và nội dung cơ bản của dự thảo để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức...

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035