Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật Lý lịch Tư pháp
 

Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011), được sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án Luật Lý lịch tư pháp.

Bộ Tư pháp xin giới thiệu: Toàn văn Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp, Dự thảo Tờ trình Chính phủ  trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp  để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 2
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035