Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6430/VPCP-TCCV ngày 28/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời, gửi bản điện tử qua địa chỉ email: phongphapche.vuplc@gmail.com trước ngày  06   tháng 12 năm 2022 để làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ theo Kế hoạch.
Tài liệu dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, mục Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật https://moj.gov.vn/dtvb/Pages/trang-chu.aspx.
Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn!
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040