Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức công chức, viên chức Hệ thống THADS. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể gửi trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo VBQPPL, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Tổng cục THADS trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2024