Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, gồm: (1) Tờ trình và Đề án đổi mới, sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự (THADS) thuộc Bộ Tư pháp (Đề án tổng thể); (2) Đề án giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục THADS; (3) Đề án thành lập Tạp chí điện tử THADS trực thuộc Tổng cục THADS; (4) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp; (5) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đăng tải các bản dự thảo trên để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục THADS) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 05/12/2021. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035