Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định và dự thảo Quyết định để cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) trước ngày 20/8/2021 (kèm bản điện tử theo địa chỉ email: letth@moj.gov.vn). Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2024