Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Chương trình đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BTP ngày 09/4/2021), Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Để dự thảo Thông tư được hoàn thiện, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư để Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể góp ý trực tiếp tại chuyên mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp (qua hộp thư: mynt@moj.gov.vn, số điện thoại: 024.62739394) trước ngày 11/6/2021. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018