Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).
Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.
Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực), địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: dungnp@moj.gov.vn.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí: Nguyễn Phương Dung, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp, điện thoại: 024.62739498.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2034