Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Nghị định và trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) trước ngày 10/10/2020 để Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

441

Số ý kiến đóng góp

2040