Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Về kiểm tra , xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo (bao gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an) và Tổ biên tập để soạn thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, Dự thảo Nghị định đã được xây dựng, lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Để tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cá nhân, cơ quan, đơn vị./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035