Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Về tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn đã được nêu trong Báo cáo số 29/BC-BTP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tư pháp về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và Kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác này, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tư pháp xin giới thiệu dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Ý kiến đóng góp và gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật). Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức.


 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035