Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Về Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội khóa XII, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính và đến nay dự thảo Luật đã được hoàn chỉnh về cơ bản để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến vào phiên họp tháng 6 năm 2011. 

Theo quy định tại Điều 35 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Tư pháp xin gửi dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính và trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý kiến xây dựng.

Văn bản góp ý kiến xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính) hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 15/4/2011 để kịp tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 
Số ý kiến đóng góp: 2
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035