Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Quy định chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Vụ Công chức viên chức - Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Thông tư Quy định chuyển xếp ngạch, và xếp lương đối với công chức ngạch Chấp hành viên thi hành án dân sự. Đến nay, về cơ bản dự thảo Thông tư đã soạn thảo xong, Vụ Công chức viên chức - Bộ Nội vụ đã thống nhất các nội dung dự thảo Thông tư.

Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi trình Lãnh đạo hai Bộ xem xét, ban hành. Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Thông tư Quy định chuyển xếp ngạch, và xếp lương đối với công chức ngạch Chấp hành viên thi hành án dân sự và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (qua Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 09 tháng 02 năm 2011 hoặc góp ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây để tổng hợp, chỉnh sửa, trình Lãnh đạo Bộ. (hết thời gian trên không có ý kiến tham gia góp ý coi như đã đồng ý với dự thảo Thông tư)./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040