Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại

Luật Trọng tài thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tư pháp được Chính phủ phân công chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại.

Trong thời gian qua, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tổ chức các cuộc họp nhằm thảo luận và thống nhất định hướng xây dựng Nghị định, tổ chức 02 cuộc Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổ biên tập đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị định.

 Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) số 60 Trần Phú, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 30/10/2010.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035