Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:

Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

Ngày 29/6/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Luật sư thay thế Pháp lệnh luật sư năm 2001. Theo đó, Luật Luật sư quy định chế định tập sự hành nghề luật sư thay cho chế định luật sư tập sự được quy định trong Pháp lệnh luật sư năm 2001 và giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp phối hợp với tổ chức luật sư toàn quốc trong việc ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

Triển khai thi hành Luật Luật sư, Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư đã được xây dựng từ năm 2007. Thực hiện Quyết định 556/QĐ-BTP ngày 16/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2009, Vụ Bổ trợ tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nhiều cuộc họp để thu thập ý kiến đóng góp và gửi công văn đề nghị lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản để chỉnh lý Dự thảo Thông tư.

Để khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành, Bộ Tư pháp rất mong nhận được các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Hà Nội hoặc gửi góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 08/10/2010.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040