Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên Ngành thi hành án dân sự.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về xây dựng dự thảo Thông tư Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên Ngành thi hành án dân sự. Đến nay, về cơ bản Tổng cục đã soạn thảo xong dự thảo Thông tư.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Thông tư Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên Ngành thi hành án dân sự và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 10 tháng 9 năm 2010 qua hộp thư điện tử: hungld@moj.gov.vn hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035