Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án; kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự được giao chủ trì, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án; kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự. Sau một thời gian soạn thảo, đến nay Tổ soạn thảo đã xây dựng xong dự thảo Thông tư.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Tổng cục Thi hành án dân sự  gửi dự thảo Thông tư đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, tiếp thu chỉnh dự thảo; đồng thời đề nghị Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (Dự thảo đăng tải tại mục Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp).

Văn bản tham gia ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2015, đồng thời gửi qua email ntthuong@moj.gov.vnsohl@moj.gov.vn.

Trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, điện thoại 04 627 39 615, 0912.915.999./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0