Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015
Số, ký hiệu18/2012/TTLT-BTC-BTTTTNgày ban hành14/02/2012
Loại văn bảnThông tư liên tịchNguồn tríchCông báo số 253+254, năm 2012
Phạm viNgày đăng công báo14/03/2012
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực01/04/2012
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2003

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 118/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2008

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 187/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2008

Văn bản dẫn chiếuLuật Kế toán [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 03/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

Luật Ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2002/QH11
 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

Thông tư Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chínhđối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 21/2005/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2005

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 07/05/2007
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2007

Quyết định Về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 67/2004/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 13/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2004

Văn bản được hướng dẫnNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2003