TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 73/2014/NĐ-CP 23/07/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định 72/2014/NĐ-CP 22/07/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Nghị định 71/2014/NĐ-CP 21/07/2014

Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Quyết định 41/2014/QĐ-TTg 21/07/2014

Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật

Nghị định 70/2014/NĐ-CP 17/07/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Nghị định 69/2014/NĐ-CP 15/07/2014

Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

Quyết định 40/2014/QĐ-TTg 15/07/2014

Về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân

Quyết định 39/2014/QĐ-TTg 15/07/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nghị định 68/2014/NĐ-CP 09/07/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định 67/2014/NĐ-CP 07/07/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản