TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 63/2015/NĐ-CP 22/07/2015

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Quyết định 28/2015/QĐ-TTg 21/07/2015

Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Nghị định 62/2015/NĐ-CP 18/07/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Quyết định 27/2015/QĐ-TTg 10/07/2015

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Nghị định 61/2015/NĐ-CP 09/07/2015

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Quyết định 26/2015/QĐ-TTg 08/07/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 24/2015/QĐ-TTg 30/06/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh

Nghị quyết 97/2015/QH13 26/06/2015

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Nghị định 60/2015/NĐ-CP 26/06/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Quyết định 23/2015/QĐ-TTg 26/06/2015

Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao