Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Số, ký hiệu04/2011/TT-BKHĐTNgày ban hành31/03/2011
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 237+238, năm 2011
Phạm viNgày đăng công báo03/05/2011
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực01/06/2011
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 04/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 116/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2008

Luật Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 59/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Doanh nghiệp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Quyết định Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 77/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011

Văn bản được hướng dẫnQuyết định Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 77/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011

Luật Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 59/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Doanh nghiệp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 04/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004