Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 20/1999/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1999                          
Bộ Tài chính

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làmviệc tại

các cơ quan hành chính sự nghiệp

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày26/2/1998;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ vềquản lý tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụquyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 25/10/1994 của Chính phủ về nhiệmvụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính ;

Để tăng cường quản lý Nhà nước về trụ sở làm việc của các cơ quanhành chính sự nghiệp đảm bảo sử dụng trụ sở làm việc đúng mục đích, có hiệu quảvà tiết kiệm,

           

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việctại các cơ quan hành chính sự nghiệp".

Điều 2: Quy chế này áp dụng chung cho tất cả trụ sở làm việc của các cơ quan quản lýNhà nước, cơ quan sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, Tổ chức chính trị,Tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngoại giao của nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là các cơ quan hành chính sự nghiệp) đượchình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách hoặc được xác lập quyềnsở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết địnhsố 399 TC/QLCS ngày 17/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộtrưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các tổ chức,cơ quan có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /1999/QĐ-BTCngày25/02/1999

của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Trụsở làm việc được quy định tại Quy chế này bao gồm : nhà dùng vào mục đích làmviệc, tiếp khách, hội họp, nhà kho, nhà bảo vệ, nhà để xe, khu công trình phụvà các công trình kiến trúc khác gắn liền với nhà, đất nằm trong khuôn viên trụsở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan sự nghiệp, các đơn vị lựclượng vũ trang, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan ngoạigiao của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ( gọi chung là cơquan HCSN) được hình thành từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từNgân sách Nhà nước, hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật, được Nhà nước giao cho các cơ quan HCSN quản lý, sử dụng .

Nhà,đất của các cơ quan HCSN dùng vào các mục đích sự nghiệp như: khám chữa bệnh,giảng dạy và học tập (bệnh viện, trường học.....); Trạm, trại nghiên cứu khoahọc; nhà bảo tồn, bảo tàng, sân vận động; Các công trình an ninh, quốc phòngphục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia và nhà, đất thuộc trụ sở làm việcmà các Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuê theo qui định tại Điều16 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ không thuộc đối tượngáp dụng của Quy chế này.

Điều 2 : Tấtcả các cơ quan HCSN được Nhà nước cho phép thành lập sẽ được Nhà nước từng bướccấp trụ sở làm việc theo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc doThủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 3 : Thủtrưởng các cơ quan HCSN được Nhà nước giao quản lý và sử dụng trụ sở làm việccó trách nhiệm bố trí sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức doThủ tướng Chính phủ quy định; Thực hiện việc quản lý, sử dụng, báo cáo và đăngký trụ sở làm việc theo đúng các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

CẤP MỚI, CẢI TẠO, MỞ RỘNG, NÂNG CẤP

SỬA CHỮA LỚN TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Điều 4 : Việccấp mới trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN được thực hiện như sau :

 1-Đối với cơ quan HCSN mới được thành lập chưa có trụ sở làm việc :

a)Thủ trưởng cơ quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, biên chế được duyệtvà tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc do Thủ tướng Chính phủ quy địnhlập báo cáo với cơ quan chủ quản cấp trên, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, cơ quanTài chính đồng cấp xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định .

b)Căn cứ vào nhu cầu, thực trạng về quỹ trụ sở hiện có của cơ quan và tiêu chuẩn,định mức sử dụng trụ sở làm việc do Thủ tướng Chính phủ quy định, cơ quan cóthẩm quyền ra quyết định trang cấp trụ sở làm việc cho cơ quan mới được thànhlập theo một trong các hình thức sau :

Đầutư xây dựng mới;

Điềuchuyển từ quỹ trụ sở làm việc dôi thừa hiện có của ngành mình, cấp mình thôngqua việc sắp xếp lại trụ sở làm việc;

Chomua hoặc thuê trụ sở làm việc của các tổ chức, cá nhân được phép kinh doanhnhà.

c)Việc trang cấp trụ sở làm việc cho các cơ quan mới thành lập phải đảm bảo cácnguyên tắc sau:

Đốivới việc đầu tư xây dựng mới phải thực hiện đúng theo các qui định hiện hànhcủa Nhà nước từ khâu quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục và quyết toán vốn đầutư xây dựng cơ bản ;

Đốivới trụ sở làm việc thuộc diện điều chuyển phải thực hiện theo đúng quy địnhhiện hành về điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quanHCSN ;

Đốivới trụ sở làm việc thuộc diện mua hoặc đi thuê phải được sự đồng ý của cơ quancó thẩm quyền ra quyết định thành lập và cơ quan Tài chính đồng cấp thẩm địnhvề diện tích, đơn giá thuê và phương thức thanh toán trước khi ký hợp đồng muahoặc thuê theo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và các quyđịnh khác của Nhà nước. Nguồn kinh phí để chi trả tiền mua hoặc thuê nhà đượcbố trí trong dự toán Ngân sách hàng năm của cơ quan HCSN được cấp thẩm quyềnphê duyệt. Cơ quan thuê trụ sở có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo đúng hợpđồng thuê đã ký.

2-Đối với cơ quan HCSN mới được thành lập do sáp nhập, hợp nhất từ các cơ quan cũthì cơ quan mới được lựa chọn địa điểm trụ sở làm việc của các cơ quan cũ theođúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc do Thủ tướng Chính phủ quyđịnh. Nếu trụ sở làm việc của các cơ quan cũ không đủ diện tích làm việc cho cơquan mới theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc do Thủ tướng Chínhphủ quy định và tổ chức biên chế thì cơ quan mới được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền xem xét bổ sung thêm diện tích làm việc theo một trong các hình thức quyđịnh tại Điểm b Khoản 1 Điều này. Nếu diện tích nhà, đất thuộc trụ sở làm việccủa các cơ quan cũ còn dư thừa sau khi sắp xếp trụ sở cho cơ quan mới thì cơquan mới có trách nhiệm bảo quản và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúngquy định hiện hành của Nhà nước .

3-Đối với các cơ quan hiện tại đã có trụ sở làm việc, nhưng so với tiêu chuẩn,định mức còn thiếu sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết cấp bổ sungbằng một trong các hình thức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này hoặc được đầutư cải tạo mở rộng nâng cấp tại cơ sở cũ hiện có.

Việcđầu tư, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc cũ được thực hiện theo đúng các quyđịnh tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5 : Việccải tạo, mở rộng, nâng cấp và sửa chữa lớn trụ sở làm việc của các cơ quan HCSNphải theo các quy định sau :

1-Cơ quan có thẩm quyền chỉ xem xét, cho phép cải tạo mở rộng và nâng cấp trụ sởlàm việc cho các trường hợp sau :

Dothiếu diện tích làm việc và các công trình kiến trúc phụ trợ khác so với tiêuchuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc do Thủ tướng Chính phủ quy định và cóđiều kiện mở rộng thêm diện tích;

Trụsở làm việc xuống cấp, hư hỏng nặng không bố trí làm việc được.

2-Thẩm quyền quyết định việc mở rộng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn và quản lýnguồn kinh phí về mở rộng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn trụ sở làm việc phảitheo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý Ngân sáchNhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Điều 6 : Trụsở làm việc của các cơ quan HCSN phải được sử dụng đúng mục đích, công năng vàtiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Cáccơ quan HCSN được Nhà nước giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc nếu không đượcphép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điểm a và d Khoản 2 Điều13 Nghị định số 14/1998/ NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ, tuyệt đối không được:

Sangnhượng hoặc góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đểsản xuất kinh doanh, dịch vụ ;

Chothuê, dùng vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phân cho cán bộ công nhân viên làmnhà ở hoặc sử dụng vào mục đích khác .

Điều 7 : Cáccơ quan HCSN được Nhà nước giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc phải tổ chứchạch toán đầy đủ, chính xác tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc theo đúngchế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

Điều 8 :

1-Trụ sở làm việc phải được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo đúng qui địnhtrong hồ sơ quản lý kỹ thuật cho từng cấp nhà .

2-Toàn bộ kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và duy tu sửa chữa lớn trụ sởlàm việc được ghi vào dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm báo cáo cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt theo đúng chế độ phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước hiệnhành và được giải quyết theo nguyên tắc sau :

Kinhphí bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trụ sở làm việc được tính là khoản chitrong định mức chi hành chính sự nghiệp hàng năm ;

Kinhphí duy tu sửa chữa lớn theo định kỳ phải được cơ quan Tài chính thẩm định và đượctính là khoản chi riêng ngoài định mức chi hành chính sự nghiệp của dự toánNgân sách hàng năm.

Điều 9 :Thủ trưởng các cơ quan HCSN được Nhà nước giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việccó trách nhiệm :

Đăngký nhà, đất thuộc trụ sở làm việc với cơ quan Tài chính các cấp khi được Nhà nướcgiao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc mới và đăng ký bổ sung kịp thời phần diệntích nhà được phép cải tạo mở rộng diện tích trụ sở làm việc;

Bốtrí sử dụng nhà, đất thuộc trụ sở làm việc đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mứcdo Thủ tướng Chính phủ quy định;

Bảoquản các hồ sơ liên quan đến đất và kỹ thuật của trụ sở làm việc được Nhà nướcgiao;

Thựchiện bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc theo đúng quy định trong hồ sơ quản lýkỹ thuật cho từng cấp nhà;

Thựchiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ về tình hình quản lý, sử dụng trụ sởlàm việc theo quy định tại Quy chế này hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền;

Giaolại cơ quan Tài chính (quản lý công sản) cùng cấp quản lý những nhà, đất thuộctrụ sở làm việc dôi thừa so với tiêu chuẩn, định mức hoặc khi không cần sử dụngtheo quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10:Hàng năm, các cơ quan HCSN được Nhà nước giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việcthực hiện báo cáo theo trình tự như sau :

1-Thủ trưởng cơ quan HCSN trực tiếp quản lý, sử dụng trụ sở làm việc có tráchnhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ trụ sở làm việc hiện có của đơn vịmình theo biểu mẫu số 03 TSLV (kèm theo Quy chế này) với cơ quan quản lý cấptrên.

2-Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chínhtrị, các Tổ chức chính trị - xã hội sử dụng kinh phí Ngân sách trung ương cótrách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc củatoàn ngành mình với Bộ Tài chính theo biểu mẫu số 04TH-TSLV(kèm theo Quy chếnày) .

3-Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cótrách nhiệm tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của tất cả cácđơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chính-Vật giá để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương và Bộ Tài chính theo biểu mẫu số 04 TH-TSLV(kèm theoQuy chế này).

4-Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình đăng ký quản lý, sử dụng trụ sởlàm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp trong cả nước báo cáo Chính phủ.

Điều 11 : Cơ quan HCSN trực tiếp quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nếu viphạm Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN, thì sẽ bịxử lý như sau :

Nếucác cơ quan HCSN không báo cáo, đăng ký nhà, đất thuộc trụ sở làm việc với cơquan Tài chính thì cơ quan Tài chính sẽ ngừng cấp kinh phí đối với sửa chữa,cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc và cơ quan Tài chính không chịu trách nhiệmđối với các sự cố xảy ra;

Tuỳtừng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi nhà, đấtthuộc trụ sở làm việc đối với các cơ quan HCSN sử dụng vượt tiêu chuẩn, địnhmức do Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc hoán đổi trụ sở giữa các cơ quan HCSNvới nhau nhằm điều chỉnh lại trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN đảm bảo sửdụng hợp lý và tiết kiệm;

Cơquan HCSN tự ý sang nhượng, góp vốn liên doanh, chia cho cán bộ công nhân viênlàm nhà ở, điều chuyển nhà, đất thuộc trụ sở làm việc không đúng thẩm quyền (kểcả ở ) sẽ bị thu hồi. Thủ trưởng cơ quan, người ký quyết định bị xử lý theo quyđịnh của pháp luật, kể cả bồi thường vật chất;

Mọikhoản thu nhập có được từ việc sử dụng sai mục đích trụ sở làm việc phải nộpvào Ngân sách Nhà nước;

Thủtrưởng các cơ quan HCSN được Nhà nước giao quản lý và sử dụng tài sản không lậpkế hoạch bảo quản thường xuyên và sửa chữa định kỳ khi trụ sở làm việc bị xuốngcấp để xảy ra hư hỏng, tai nạn hoặc để cho các tổ chức, cá nhân khác lấn chiếmtrái phép, đều phải quy trách nhiệm cá nhân trước pháp luật kể cả việc bồi thườnggiá trị vật chất của tài sản bị thiệt hại, mất mát;

Mọitrường hợp xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn không được sự đồng ýcủa các cơ quan có thẩm quyền hoặc được phép của cơ quan có thẩm quyền nhưngkhông đúng thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đều bị đình chỉ.

CHƯƠNG IV

ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Điều 12 : Tất cả các cơ quan HCSN khi được Nhà nước giao quản lý sử dụng trụsở làm việc dưới bất kỳ hình thức nào hoặc có sự thay đổi về tổ chức, tăng giảmvề diện tích nhà đất thuộc trụ sở làm việc so với trụ sở đã đăng ký cũ đều phảithực hiện việc đăng ký nhà, đất thuộc trụ sở làm việc với cơ quan có thẩm quyềnđể được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo quyđịnh tại Điều 16 Quy chế này.

Điều 13 : Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làmviệc tại các cơ quan HCSN được quy định như sau :

Bộtrưởng Bộ Tài chính trực tiếp cấp hoặc uỷ quyền cho UBND cấp tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làmviệc của các cơ quan HCSN thuộc trung ương đóng tại địa phương;

Chủtịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp cấp hoặc uỷ quyền chogiám đốc Sở Tài chính-Vật giá cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sởlàm việc của các cơ quan khối HCSN địa phương.

Điều 14 : Người có trách nhiệm kê khai đăng ký trụ sở làm việc của các cơquan HCSN là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được Nhà nước giao trực tiếp quảnlý, sử dụng tài sản.

Nếumột trụ sở làm việc được giao cho nhiều cơ quan quản lý, sử dụng thì các cơquan đồng quản lý và sử dụng có trách nhiệm đăng ký phần cơ quan mình sử dụng .

Điều 15 : Hồ sơ đăng ký quyền quản lý, sử dụng về nhà, đất thuộc trụ sở làmviệc của các cơ quan HCSN gồm có:

Tờkhai đăng ký quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc (theo mẫu số 01 kèm theo Quychế này) có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp;

Bảnsao hồ sơ địa bạ về nhà đất (hoặc các giấy tờ có liên quan), quyết định phêduyệt dự án đầu tư xây dựng mới của cơ quan có thẩm quyền, giấy phép xây dựnghoặc quyết định giao nhà, đất thuộc trụ sở làm việc do cơ quan Nhà nước có thẩmquyền cấp;

Sơđồ mặt bằng từng ngôi nhà và khuôn viên trụ sở làm việc.

Riêngđối với cơ quan ngoại giao của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nướcngoài các bản sao giấy tờ về nhà, đất thuộc trụ sở làm việc theo đúng thông lệquốc tế và nước sở tại .

Điều 16 :Việc kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng về nhà đấtthuộc trụ sở làm việc được thực hiện (theo mẫu số 01, 02a và 02b kèm theo Quychế này) cụ thể như sau :

1-Cấp mới giấy chứng nhận: Đối với các trụ sở làm việc quy định tại Điều 1 củaQuy chế này hiện nay nếu chưa được cấp giấy chứng nhận thì trong vòng 30 ngàykể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệmtiến hành kê khai đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định tại Điều13 và Điều 14 của Quy chế này .

2-Thay đổi giấy chứng nhận: Trong quá trình quản lý và sử dụng trụ sở làmviệc, nếu có sự thay đổi về tổ chức, cơ quan (chia tách, sáp nhập, thay đổi têngọi) và có sự thay đổi về nhà, đất thuộc trụ sở làm việc như xây dựng mới, cảitạo, sửa chữa, thanh lý, chuyển giao, tiếp nhận nhà đất thuộc trụ sở làm việchoặc giấy chứng nhận cũ bị hư hỏng cũ nát, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngàycó sự thay đổi, các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng trụ sở làm việc có tráchnhiệm lập tờ khai đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cũ thay đổigiấy chứng nhận mới.

Hồ sơ gồm:

Tờkhai đăng ký quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc;

Giấychứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc ( bản cũ );

Hồsơ giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi tổ chức, thay đổi diện tích nhà đấtthuộc trụ sở làm việc của cấp có thẩm quyền.

3-Cấp lại giấy chứng nhận : sau 30 ngày, kể từ ngày bị mất giấy chứng nhận cơquan trực tiếp quản lý, sử dụng trụ sở làm việc có trách nhiệm báo và lập tờkhai đăng ký lại trụ sở làm việc và đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận quyềnquản lý, sử dụng trụ sở làm việc cũ cấp lại giấy chứng nhận mới.

4-Giấy chứng nhận được lập thành 2 bản :

1bản lưu ở cơ quan trực tiếp cấp giấy chứng nhận;

1bản giao cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc.

Điều 17:Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm :

1-Tổ chức cấp giấy chứng nhận kịp thời: sau 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đầy đủhồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của cơ quan HCSN theo đúng quy định tại Quy chếnày phải hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làmviệc.

2-Tổ chức kiểm tra hàng năm về tình hình kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhậnquyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của tất cả các cơ quan hành chính sựnghiệp đang sử dụng; Nếu cơ quan đang quản lý, sử dụng trụ sở làm việc khôngđăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theoquy định tại Quy chế này, cơ quan cấp giấy chứng nhận có quyền đề nghị cơ quancó thẩm quyền ra quyết định đình chỉ cấp phát các khoản kinh phí có liên quanđến việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18 : Tất cả các cơ quan HCSN trong cả nước có trách nhiệm kê khai chínhxác và đầy đủ các nội dung về nguồn gốc nhà, đất thuộc trụ sở làm việc để đượccơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làmviệc theo đúng quy định tại Quy chế này.

Điều 19 :

1-Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Giám đốc Sở Tài chính - Vật giácác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các cơ quan HCSN thực hiệnviệc kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc hiệnđang quản lý, sử dụng của các cơ quan HCSN theo đúng quy định tại Quy chế này.

2-Cục Quản lý công sản chịu trách nhiệm phát hành các biểu mẫu về báo cáo, đăngký trụ sở làm việc được quy định trong Quy chế này thực hiện thống nhất trongcả nước.

Điều 20:Đối với diện tích nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN đang sửdụng có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước, hiện tại các cơ quan HCSN đang đi thuêcủa ngành nhà đất, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định chuyển sang quỹ nhà,đất thuộc trụ sở làm việc của Nhà nước giao cho các cơ quan hành chính sựnghiệp quản lý, sử dụng và thực hiện việc báo cáo, đăng ký với cơ quan Tàichính theo quy định tại Quy chế này.

Điều 21: Bộtrưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan cóliên quan khác chỉ đạo các cơ quan HCSN thuộc cấp mình quản lý thực hiện việcquản lý, sử dụng, báo cáo và đăng ký trụ sở làm việc theo đúng quy định tại Quychế này .

Điều 22: Cụctrưởng Cục Quản lý công sản, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm giúpBộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế này./.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

KÊ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT THUỘC

TRỤ SỞ LÀM VIỆC THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

I/ NHU CẦU ĐĂNG KÝ :

- Cấp mới giấy chứngnhận :

- Thay đổi giấy chứngnhận :

- Cấp lại giấy chứngnhận :

II/ CƠ QUAN TRỰCTIẾP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT THUỘC TRỤ SỞ LÀM VIỆC :

- Tên cơ quan:.......................................................................................................................

- Địa chỉ cơ quan :.................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Thuộc Bộ, ngành, địaphương :.........................................................................................

- Địa chỉ cơ sở nhà,đất đề nghị được cấp giấy chứng nhận :................................................

.............................................................................................................................................

III/ VỀ NHÀ :

1/ Tổng số ngôi nhà :......................... ; trong đó nhà 2 tầng trở lên :...................................

2/ Tổng diện tích xâydựng nhà : ........................................... m2

3/ Tổng diện tích sửdụng nhà : ............................................. m2

Trong đó : - Diện tíchsử dụng chính ......................... m2

                 - Diện tích sử dụng phụ............................ m2

4/ Tổng giá trị theosổ kế toán ( ngàn đồng) :

- Tổng nguyên giá :...............................................................................................................

- Giá trị còn lại :...............................................................................................................

5/ Chi tiết từng ngôinhà :Nội dung

Cấu trúc ngôi nhà

Diện tích

Diện tích sử dụng

(m2)

Giá trị theo SSKT

(ngàn đồng)

 

Cấp

hạng

Số

tầng

Năm

xây

xây

dựng

Tổng

số

CHIA RA

Nguyên

giá

Tỉ lệ

còn

Giá

trị

Ngôi nhà

 

 

dựng

(m2)

 

DTSD chính

DTSD phụ

 

lại (%)

còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ Về đất :

- Thửa đất số.....................................Tờ bản đồ số ..............................................................

- Tổng diện tích khuônviên ......................... m2

- Hình thức sử dụng :Riêng .............. m2 Chung .............. m2

- Nguồn gốc thửa đất :..........................................................................................................

- Giá trị khuôn viênđất ( ngàn đồng)...................................................................................

V/ THỰC TẾ ĐANGQUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT :

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

NHÀ (M2)

ĐẤT (M2)

 

 

 

 

1

Làm việc

 

 

2

Cho thuê

 

 

3

Sản xuất kinh doanh

 

 

4

Nhà ở tập thể

 

 

5

Sử dụng khác

 

 

VI/ BẢN SAO CÁCGIẤY TỜ LIÊN QUAN VỀ NHÀ, ĐẤT :

VII/ CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN : (do cơ quan cấp ghi )

-Tên cơ quan..........................................................................................................................

thuộc tỉnh, thành phố...........................................................................................................

- Ngày cấp giấy chứngnhận :................................................................................................

- Hồ sơ gốc số :................................................................................................

Ngày tháng năm                                Ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA CƠQUAN THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ

QUẢN LÝ CẤP TRÊNTRỰC TIẾP         (Ký tên, đóng dấu )

           

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Sinh Hùng