NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 499/2000/QĐ-NHNN5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2000                          
ngân hàng Nhà nước

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổchức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theoQuyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14 tháng 9 năm 1999 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật Các Tổ chức tíndụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số15-CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số91/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh traNgân hàng;

Căn cứ Nghị định số30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Giấy phép vàchuyển một số Giấy phép thành điều kiện kinh doanh;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

           

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điềuvà phụ lục đính kèm của Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với cácTổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14tháng 9 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Huỷ bỏ Khoản 1 Điều6.

2. Huỷ bỏ Điểm c Khoản1 Điều 8.

3. Điểm d Khoản 1 Điều8 được sửa đổi như sau:

" d. Danh sáchKiểm toán viên tham gia kiểm toán (ghi rõ họ tên) do Tổng Giám đốc (Giám đốc)Tổ chức kiểm toán hoặc người được Tổng Giám đốc (Giám đốc) uỷ quyền xác nhậncác Kiểm toán viên trong danh sách có đủ điều kiện tham gia kiểm toán Tổ chứctín dụng và ký tên, đóng dấu theo quy định tại Điều 6 Quy chế này".

4. Khoản 1 Điều 9 đượcsửa đổi như sau:

" 1. Chi nhánhNgân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố xem xét và chấp thuận cho Tổ chức kiểm toán,các Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán các Tổ chức tín dụng cổ phần có trụsở chính trên địa bàn . Sau khi ký công văn chấp thuận cho Tổ chức kiểm toán đượckiểm toán Tổ chức tín dụng, chậm nhất sau 5 ngày làm việc Chi nhánh Ngân hàngNhà nước tỉnh, thành phố phải gửi 01 bản lên Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngânhàng Nhà nước) để báo cáo".

5. Khoản 2 Điều 9 đượcsửa đổi như sau:

" 2. Thanh traNgân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hay không chấp thuận cho Tổ chức kiểmtoán, các Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với Tổ chức tín dụng Nhànước, Tổ chức tín dụng nước ngoài và Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương".

6. Khoản 3 Điều 10 đượcsửa đổi như sau:

" 3. Công vănchấp thuận cho Tổ chức kiểm toán được kiểm toán Tổ chức tín dụng của Ngân hàngNhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đượclập thống nhất theo mẫu đính kèm (Phụ lục 1 và 2)".

7. Khoản 1 Điều 14 đượcsửa đổi như sau:

" 1. Các Tổ chứckiểm toán có nhu cầu thực hiện kiểm toán các Tổ chức tín dụng phải gửi văn bảnđề nghị đến Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước) trước ngày 30tháng 6 hàng năm để xem xét, chấp thuận cho thực hiện kiểm toán Tổ chức tíndụng. Văn bản đề nghị cần trình bầy rõ tình hình tổ chức, hoạt động và kinhnghiệm kiểm toán của đơn vị, các văn bản cần thiết khác nhằm chứng minh và camkết thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Quy chế này; và gửi kèm hồ sơ pháp lýcủa tổ chức kiểm toán, danh sách Kiểm toán viên đủ tiêu chuẩn tham gia kiểmtoán theo quy định tại Điều 6 Quy chế này (nếu là đăng ký hồ sơ lần đầu). Từlần thứ hai trở đi, tổ chức kiểm toán chỉ cần đăng ký về những thay đổi so vớihồ sơ đã đăng ký lần trước đó để Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước)thông báo cho các Tổ chức tín dụng".

8. Mẫu Công văn chấpthuận cho Tổ chức kiểm toán được kiểm toán Tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nướcViệt nam và của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (thành phố) gửi tổ chức tíndụng được thay thế bằng Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực saumười lăm ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh Thanhtra Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngânhàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngânhàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viênHội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụngcó trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
(Đã ký)
 
 
Trần Minh Tuấn