Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1982                          
Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1982 VỀ VIỆC SÁP NHẬP HUYỆN TRƯỜNG SA THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI VÀO TỈNH PHÚ KHÁNH

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng, và sau khi nghiên cứu ý kiến của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Khánh.

QUYẾT NGHỊ:

Sáp nhập huyện Trường - Sa thuộc tỉnh Đồng Nai vào tỉnh Phú Khánh.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Hữu Thọ