Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 246/SL
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1948                          
SắC LệNH

SẮC LỆNH

SỐ 246/SL NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 136-SL ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng;

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay huỷ bỏ sắc lệnh số 136-SL ngày 24-7-1946 nói trên.

Điều thứ 2

Các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ và Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là:

Bộ trưởng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc Gia

và Dân Quân Việt Nam.........................................................800đ

Thứ trưởng.............................................................................700đ.

Điều thứ 3

Ngoài phụ cấp chính nói ở điều 2, vị nào có gia đình được hưởng một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này:

- Có vợ hoặc có từ một đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/2 phụ cấp chính,

- Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng:3/4 phụ cấp chính.

Điều thứ 4

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
Hồ Chí Minh