BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 24/2011/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011                          
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011của BCông thươngquy định
Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụviệc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
__________________________________
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu như sau:
Loại trừ dầu cọ dạng nhập xá, không bao bì thuộc mã HS 1511 90 90 00 khỏi Danh mục Hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thành Biên