BỘ TÀI CHÍNH
Số: 31/2002/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2002                          
đầy đủ hoặc không còn đầy đủ hồ s thủ tục để làm c sở xem xét xử lý cáckhon nợ, mà chỉ có hồ s của phía chủ nợ

THÔNG TƯ

Hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng

của Hợp tác xã nông nghiệp

 

Thi hành Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 2/10/2001 của Thủ tướngChính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của Hợp tác xã nông nghiệp, Bộ Tài chính hướngdẫn một số điểm cụ thể như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Đối tượng được xử lý nợ theo Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 2/10/2001 củaThủ tướng Chính phủ là các hợp tác xã nông nghiệp, trong đó bao gồm cả hợp tácxã nông nghiệp chuyển đổi sang hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, và hợp tác xãkinh doanh tổng hợp trong khu vực nông nghiệp nông thôn (dưới đây gọi tắt làHTX).

2.Phạm vi xử lý gồm các khoản nợ HTX phải trả Ngân hàng thương mại; phải nộp ngânsách Nhà nước về thuế sử dụng đất nông nghiệp (thuế nông nghiệp trước đây);phải trả doanh nghiệp Nhà nước và các khoản HTX nợ các tổ chức đoàn thể xã hộiphát sinh từ ngày 31/12/1996 trở về trước nay HTX chưa trả được nợ.

3.Việc xoá nợ chỉ được áp dụng đối với các khoản nợ phải trả của HTX đã giải thể;những HTX đã chuyển đổi nhưng quá khó khăn về tài chính không có khả năng trảnợ; HTX đang hoạt động (kinh doanh có lãi) nhưng số tiền vay đã được sử dụng đểđầu tư cơ sở hạ tầng, nay các cơ sở đó đã bị hư hỏng thiệt hại do thiên tai,bão lụt.

Khôngxoá nợ đối với các trường hợp có khả năng thanh toán nhưng cố tình dây dưakhông trả nợ.

4.Việc kiểm tra, đối chiếu xử lý nợ phải đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng đúng phạm viđối tượng, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Xoá nợ đối với các khoản phải trả của HTX đã giải thể.

Cácchủ nợ: Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức đoàn thể xã hội,Sở Tài chính -Vật giá và Cục Thuế (đối với các khoản nợ thuế sử dụng đất nôngnghiệp) có trách nhiệm thu thập các tài liêụ dưới đây để làm căn cứ xoá nợ:

Quyếtđịnh giải thể HTX của cấp có thẩm quyền. Trường hợp HTX tự giải thể thì phải cóxác nhận của UBND cấp ra quyết định thành lập HTX về việc tự giải thể của HTX.

Cáctài liệu chứng minh khi giải thể HTX chưa thanh toán hết nợ cho chủ nợ: Biênbản đối chiếu xác nhận nợ hoặc Bản thanh lý hợp đồng mua bán, vay nợ giữa HTXvới chủ nợ ở thời điểm HTX giải thể. Trường hợp không có biên bản xác nhận nợthì phải có xác nhận của UBND quận (huyện) về số nợ này.

Báocáo tài chính của HTX ở thời điểm giải thể (nếu có).

Căncứ chứng minh các khoản HTX chưa thanh toán hiện nay chủ nợ đang hạch toán lànợ phải thu trên sổ sách kế toán của chủ nợ.

Trêncơ sở tài liệu đã thu thập, các chủ nợ lập biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ cho HTXđã giải thể theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Đốivới khoản nợ ngân hàng thương mại thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Đốivới khoản nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hướng dẫn tại Thông tưsố 105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính.

Đốivới khoản nợ doanh nghiệp Nhà nước địa phương ( tiền điện, thuỷ lợi phí, nợkhác) và nợ các tổ chức đoàn thể xã hội thì doanh nghiệp nhà nước địa phương vàcác tổ chức đoàn thể xã hội báo cáo Sở Tài chính -Vật giá. Sở Tài chính -Vậtgiá có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp theo biểu mẫu số 1.b kèm theo Thông tưnày để báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định xoá nợ.

Đốivới khoản nợ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương ( tiền điện, thuỷ lợi phí, nợkhác) thì các doanh nghiệp nhà nước TW báo cáo Cục Tài chính doanh nghiệp- BộTài chính. Cục Tài chính doanh nghiệp -Bộ Tài chính thẩm định và tổng hợp theobiểu mẫu số 1c kèm theo Thông tư này để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyếtđịnh xoá nợ.

2. Xoá nợ đối với các khoản nợ phải trả của HTX đã chuyển đổi vàđăng ký kinh doanh theo Nghị định số 16/CP ngày 12/2/1997 của Chính phủ nhưngquá khó khăn về tài chính (kinh doanh thua lỗ liên tục trong nhiều năm) khôngcó khả năng trả nợ.

Đối tượng được xoá nợ là các HTX tính đến thời điểm 31/12/2001 có kết quảkinh doanh đang bị lỗ.

Căn cứ để xem xét xoá nợ gồm có các hồ sơ tài liệu sau:

Báocáo tài chính của HTX thời điểm 31/12/2001 đã được Đại hội xã viên thông qua.Nếu HTX chưa lập được báo cáo tài chính năm 2001 thì xuất trình báo cáo tàichính thời điểm 31/12/2000 đã được Đại hội xã viên thông qua và báo cáo đánhgiá tình hình kinh doanh năm 2001.

Vănbản đề nghị xoá nợ của HTX gửi cho chủ nợ kèm theo bảng kê nợ phát sinh từ năm1996 về trước đến nay chưa thanh toán cho từng chủ nợ: ngân hàng thương mại,doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, tổ chức đoàn thể xã hội.

CácHTX gửi các tài liệu trên cho chủ nợ. Căn cứ vào tài liệu đề nghị xoá nợ củaHTX, chủ nợ kiểm tra đối chiếu và lập biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ phải trả củaHTX đã chuyển đổi nhưng quá khó khăn về tài chính theo địa bàn tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương:

Đốivới khoản nợ phải trả ngân hàng thương mại thực hiện theo hướng dẫn của Ngânhàng Nhà nước.

Đốivới khoản nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hướng dẫn tại Thông tưsố 105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính.

Đốivới khoản nợ phải trả doanh nghiệp Nhà nước địa phương và các tổ chức đoàn thểxã hội: Các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội phải xem xét,nếu đồng ý xoá nợ cho HTX thì có văn bản đề nghị xoá nợ cho HTX gửi Sở Tàichính -Vật giá. Sở Tài chính -Vật giá có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp theobiểu mẫu số 2.b kèm theo Thông tư này để báo cáo UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quyết định xoá nợ.

Đốivới khoản nợ phải trả doanh nghiệp Nhà nước Trung ương: Các doanh nghiệp nhà nướcphải xem xét, nếu đồng ý xoá nợ cho HTX thì có văn bản đề nghị xoá nợ cho HTXgửi Cục Tài chính doanh nghiệp -Bộ Tài chính. Cục Tài chính doanh nghiệp -BộTài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp theo biểu mẫu số 1.c kèm theoThông tư này để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ.

3. Đối với HTX đang hoạt động có khả năng trả nợ

NhữngHTX đang hoạt động có khả năng trả nợ (kinh doanh có lãi) nhưng cố tình dây dưathì chủ nợ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định của phápluật.

Cơquan có thẩm quyền (quy định tại mục III dưới đây) chỉ xem xét xử lý các khoảnnợ phải trả sau:

a)Xoá nợ đối với các khoản tiền vay, tiền nợ đã sử dụng đầu tư cơ sở hạ tầng nhưngđến nay các cơ sở hạ tầng đó đã bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai bão lụt tànphá.

Tàiliệu làm căn cứ xoá nợ:

Xácnhận của UBND xã, phường về công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Quyếttoán công trình hoàn thành ở thời điểm 31/12/1996 trở về trước.

Xácnhận của UBND huyện (quận) về việc cơ sở hạ tầng được đầu tư bằng khoản vay bịhư hỏng, thiệt hại do thiên tai bão lụt tàn phá.

b)Ghi thu ngân sách địa phương, ghi chi xây dựng cơ bản đúng giá trị công trìnhđối với khoản tiền từ nguồn thu thuế của xã viên chưa nộp vào Ngân sách Nhà nướcmà HTX đã sử dụng vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đã hoàn thành và thực tếđang khai thác sử dụng.

Tàiliệu làm căn cứ ghi thu, ghi chi:

Xácnhận của cơ quan thuế về số nợ thuế tồn đọng của HTX thu từ xã viên chưa nộpvào Ngân sách từ năm 1996 trở về trước.

Xácnhận của UBND xã, phường về công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Quyếttoán công trình hoàn thành ở thời điểm 31/12/1996 về trước.

c)Đối với khoản nợ phải thu của HTX liên quan đến xã viên:

Đốivới những hộ xã viên có khả năng trả nợ (không thuộc diện nghèo theo mức chuẩnquy định tại Quyết định số 1143/2000/QĐ-BLĐTB&XH ngày 1/11/2000 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội) nhưng cố tình không thanh toán nợ thì HTX phốihợp với chính quyền địa phương có biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thanh toáncho chủ nợ.

Xoánợ cho các hộ xã viên đang nợ HTX tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền thủylợi phí, tiền điện nhưng thuộc diện nghèo, gia đình chính sách không có khảnăng trả nợ (theo mức chuẩn quy định tại Quyết định số1143/2000/QĐ-BLĐTB&XH ngày 1/11/2000 của Bộ Lao động-Thương binh - Xã hội,có xác nhận của UBND xã, phường).

Đểcó căn cứ xoá nợ, HTX tổ chức họp xã viên (theo từng thôn, xóm, ấp hoặc tổ) đểphân loại nợ theo các đối tượng sau:

Cáckhoản nợ của xã viên thuộc diện chính sách: gia đình thương binh, gia đình liệtsĩ, gia đình có công với nước, gia đình bà mẹ Việt nam anh hùng, gia đình lãothành cách mạng không có khả năng trả nợ.

Cáckhoản nợ của xã viên quá khó khăn thuộc diện nghèo theo mức chuẩn quy định tạiQuyết định số 1143/2000/QĐ-BLĐTB&XH theo mức thu nhập bình quân đầu ngườitrong hộ cho từng vùng như sau:

Vùngnông thôn miền núi, hải đảo: 80.000 đ/tháng, 960.000 đ/năm.

Vùngnông thôn đồng bằng: 100.000 đ/tháng, 1.200.000 đ/năm.

Vùngthành thị: 150.000 đ/tháng, 1.800.000 đ/năm.

Nhữnghộ có thu nhập bình quân đầu người dưới mức quy định nêu trên được xác định làhộ nghèo.

Căncứ vào kết quả cuộc họp, HTX lập bảng kê có xác nhận của UBND phường, xã theobiểu số 3 c kèm theo Thông tư này để làm căn cứ xem xét xoá nợ.

d)Trường hợp HTX đã thu được của xã viên các khoản tiền thuế thu sử dụng đất nôngnghiệp, tiền thủy lợi phí, tiền điện... nhưng không thanh toán cho chủ nợ mà đểlại chi tiêu không đúng quy định gây lãng phí thất thoát thì cá nhân hoặc tậpthể làm sai phải bồi thường; Mức bồi thường do đại hội xã viên HTX quyết định.HTX sử dụng số tiền bồi thường này để thanh toán cho chủ nợ. Khoản tổn thất(sau khi trừ mức bồi thường) được xem xét xoá nợ.

Chủnhiệm HTX chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu trênbảng kê.

HTXgửi các tài liệu đề nghị xử lý nợ nêu tại điểm a,b,c,d nói trên cho chủ nợ. Chủnợ kiểm tra, lập bảng kê đề nghị xử lý nợ gửi cơ quan có thẩm quyền quy địnhtại mục III dưới đây để xem xét ra quyết định xử lý nợ.

III. THẨM QUYỀN VÀ TỔ CHỨC XỬ LÝ NỢ

1. Đối với khoản nợ HTX phải trả ngân hàng thương mại.

Ngânhàng Nhà nước Việt nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm trađể ra quyết định xoá nợ theo điểm 1 Điều 2 Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày2/10/2201 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ kết quả xử lý nợ của các HTX nôngnghiệp tại các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước tổng hợp báo cáo theobiểu số 4 kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính vào cuối tháng 4/2002 để tổnghợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với khoản xoá nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp cho HTX.

CụcThuế căn cứ vào số liệu chi tiết về miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệpđối với hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 105/2000/TT-BTC ngày23/10/2000 của Bộ Tài chính để tổng hợp theo biểu số 1a và 2a báo cáo Sở Tàichính -Vật giá để:

Tổnghợp báo cáo Bộ Tài chính (đối với trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương đã có quyết định xoá nợ trước thời điểm thực hiện Thông tư này).

Tổnghợp trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định xoá nợ (đốivới những hợp tác xã thuộc đối tượng theo quy định nhưng chưa được UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định xoá nợ).

SởTài chính -Vật giá và Cục Thuế căn cứ vào số liệu chi tiết tại biểu số 3a, 3b,3c, 3d (kèm theo Thông tư này); tổ chức kiểm tra, tổng hợp tình hình nợ thuếnông nghiệp theo biểu số 5, báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngra quyết định xoá nợ hoặc ghi thu, ghi chi đầu tư hạ tầng cho HTX, đồng thờibáo cáo kết quả xử lý cho Bộ Tài chính trong tháng 4/2002 để tổng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ.

3. Đối với khoản HTX nợ doanh nghiệp Nhà nước

Căncứ các tài liệu đề nghị xoá nợ nêu ở mục II, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương xem xét ra quyết định xoá nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước (doUBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập); Bộ Tài chínhxem xét ra quyết định xoá nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước (do các Bộ, ngànhquyết định thành lập), đồng thời thông báo cho HTX về khoản được xoá nợ.

Doanhnghiệp hạch toán giảm trừ khoản nợ không thu được này vào quỹ dự phòng nợ phảithu khó đòi, nếu thiếu dùng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp, khoản chênh lệchthiếu (nếu có) hạch toán vào kết quả kinh doanh.

Đốivới doanh nghiệp công ích nếu hạch toán khoản xoá nợ cho các HTX vào kết quảkinh doanh mà doanh nghiệp bị lỗ thì báo cáo Sở Tài chính -Vật giá (đối vớidoanh nghiệp do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thànhlập), Bộ Tài chính (đối với doanh nghiệp do các Bộ, ngành quyết định thành lập)để xem xét hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Việc hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đượcxem xét cụ thể cho từng trường hợp.

4. Đối với khoản xoá nợ của HTX nợ các đối tượng khác.

KhoảnHTX vay các tổ chức đoàn thể xã hội đã đầu tư vào các công trình công cộng phụcvụ chung cho cộng đồng mà HTX không còn hoạt động hoặc HTX đang còn hoạt độngnhưng quá khó khăn về tài chính không có khả năng trả nợ, Sở Tài chính - Vậtgiá tổ chức kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đểthoả thuận với chủ nợ cho xoá nợ. Trường hợp các tổ chức đoàn thể xã hội có khókhăn về tài chính thì ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trítrong cân đối ngân sách địa phương để xem xét hỗ trợ các tổ chức đoàn thể xãhội này.

Cáckhoản HTX vay xã viên khi đã được đối chiếu, xác nhận đúng người cho vay mà HTXkhông còn hoạt động hoặc HTX đang còn hoạt động nhưng quá khó khăn về tài chínhkhông có khả năng trả nợ thì Sở Tài chính - Vật giá kiểm tra, tổng hợp báo cáoUBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn ngân sách địa phương đểtrả nợ cho xã viên.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thôngtư này có hiệu lực thi hành từ ngày Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày2/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. Các quy định trước đâytrái với quy định tại thông tư này đều bãi bỏ.

CácBộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khaithực hiện theo những nội dung hướng dẫn tại thông tư này. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đểnghiên cứu giải quyết./.

 

UBNDtỉnh (TP)...

Cục thuế tỉnh (TP)...                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP NỢ THUẾ NÔNG NGHIỆP CỦA

HTX ĐÃ GIẢI THỂ (từ năm 1996 trở về trước)

Biểu số: 1a

STT

Tên HTX

Thời gian phát sinh

Tiền thuế Nhà nước đề nghị xoá

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                                                                                                                    Ngàytháng năm 2002

NGƯỜILẬP BIỂU                                           cục trưởng cục thuế

UBNDtỉnh (TP)...

Sở TC-VG tỉnh (TP)...                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP NỢ DNNN ĐỊA PHƯƠNG & CÁC TỔ CHỨC

ĐOÀN THỂ XH CỦA HTX ĐÃ GIẢI THỂ

Biểu số: 1b

STT

HTX

Tên chủ nợ

Số tiền đề nghị xoá nợ

I

HTX nợ DN

 

 

 

 

 

 

1

HTX A

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

2

HTX B

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

- .............

 

 

II

HTX nợ tổ chức đoàn thể

 

 

 

 

 

 

1

HTX A

 

 

 

 

 

 

 

- ...............

 

 

2

HTX B

 

 

 

 

 

 

 

- ............

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                                                                                                                    Ngàytháng năm 2002

           

NGƯỜILẬP BIỂU                                           giám đốc Sở tc-vg

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------- 

BIỂU TỔNG HỢP NỢ DNNN TW CỦA HTX

ĐÃ GIẢI THỂ HOẶC QUÁ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

STT

HTX

Tên chủ nợ

Số tiền đề nghị xoá nợ

I

HTX đã giải thể nợ DN

 

 

 

 

 

 

1

HTX A

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

2

HTX B

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

- .............

 

 

II

HTX khó khăn tài chính nợ DNTW

 

 

 

 

 

 

1

HTX A

 

 

 

 

 

 

 

- ...............

 

 

2

HTX B

 

 

 

 

 

 

 

- ............

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                                                                                             Ngày         tháng      năm 2002

            NGƯỜI LẬP BIỂU                   cục tài chính doanh nghiệp

 

 

 

UBNDtỉnh (TP)...

Cục thuế tỉnh (TP)...                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP NỢ THUẾ NÔNG NGHIỆP

CỦA HTX QUÁ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH (từ năm 1996 trở về trước)

Biểu số: 2a

STT

Tên HTX

Thời gian phát sinh

Tiền thuế Nhà nước đề nghị xoá

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                                                                                Ngày         tháng          năm 2002

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                           Cục trưởng cục thuế

 

UBNDtỉnh (TP)...

Sở TC-VG tỉnh (TP)...                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

BIỂU TỔNG HỢP NỢ DNNN & CÁC TỔ CHỨC

ĐOÀN THỂ XH CỦA HTX QUÁ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

Biểu số: 2b

STT

HTX

Tên chủ nợ

Số tiền đề

nghị xoá nợ

I

HTX nợ DOANH NGHIệP

 

 

 

 

 

 

1

HTX A

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

2

HTX B

 

 

 

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

- .............

 

 

II

HTX nợ tổ chức đoàn thể

 

 

 

 

 

 

1

HTX A

 

 

 

 

 

 

 

- ...............

 

 

2

HTX B

 

 

 

 

 

 

 

- ............

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                    Ngày          tháng         năm 2002

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                           giám đốc

                                                                                     Sở tài chính vật giá                                                                                                                                        

Tỉnh(TP)...

Sở TC -VG....                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

BIỂU TỔNG HỢP NỢ CÁC KHOẢN NỢ HTX ĐÃ ĐẦU TƯ VÀO

HẠ TẦNG NHƯNG BỊ HƯ HỎNG DO THIÊN TAI BÃO LỤT

Biểu số: 3a

STT

Tên HTX

Tên chủ nợ

Trong đó

 

 

 

Nợ NH

Nợ thuế NN

Nợ DN

Nợ đoàn thể XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

Ghi chú: kèm theo phụ biểu kê chi tiết từng chủ nợ

                                                                                                                                                                                                                                    Ngày           tháng           năm 2002

NGƯỜILẬP BIỂU                                           giám đốc Sở tc-vg

 

UBNDtỉnh (TP)...

Sở TC-VG ...                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ THU TIỀN THUẾ NÔNG NGHIỆP

GHI CHI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XDCB

Biểu số: 3b

STT

HTX

Thời gian phát sinh nợ

Số tiền thuế đề nghị ghi thu-ghi chi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                                                                                                                    Ngàytháng năm 2002

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                           giám đốc Sở tc-vg

Huyện(Quận)...

Xã (Phường)...                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Tổ (Thôn,xóm)....                              Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

----------------------------------

 

BẢNG KÊ CÁCKHOẢN XÃ VIÊN NỢ

HTX...........(ghi rõ tên HTX)

Biểu số: 3c

Đối tượng nợ

Tổng số (đồng)

Trong đó nợ

 

 

Thuế NN

Thuỷ lợi phí

Tiền điện

Ngân hàng TM

Các tổ chức đoàn thể XH

 

 

 

 

 

 

 

1, Gia đình chính sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ông (bà)............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, Gia đình nghèo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ông (bà) ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ............

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                                                                                                                    Ngàytháng năm 2002

KTT     Chủ nhiệm HTX         Trưởng thôn (xóm,ấp)  Xác nhận của UBND xã (phường)

Kýtên  (Ký tên, đóng dấu)     hoặc tổ trưởng(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

           

UBNDtỉnh (TP)...

Sở TC-VG...                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC KHOẢN NỢ CHO GIA ĐÌNH XÃ VIÊN

Biểu số: 3d

STT

Tên HTX

Tổng số (đồng)

Trong đó nợ

 

 

 

Thuế NN

Thuỷ lợi phí

Tiền điện

Ngân hàng TM

Các tổ chức đoàn thể XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

Ngày       tháng     năm 2002

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                           giám đốc Sở tc-vg

 

UBNDtỉnh (TP)...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP XOÁ NỢ NGÂN HÀNG CHO HTX

Biểu số: 4

STT

Tên HTX

Tổng số

Trong đó

 

 

 

NH công thương

NH ngoại thương

NH đầu tư

NH nông nghiệp

NH cổ phần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

                                                                                                                                                                                                                                    Ngày      tháng      năm 2002

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                           thốngđốc ngân hàng

Sở TC-VG tỉnh (TP)...                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP NỢ DNNN ĐỊA PHƯƠNG & CÁC TỔ CHỨC

ĐOÀN THỂ XH CỦA HTX ĐÃ GIẢI THỂ

Biểu số: 5

STT

Đối tượng nợ

Thời gian phát sinh

Số tiền đề nghị xoá nợ

Ghi chú

I

HTX đã giải thể:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX A

 

 

 

2

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

II

HTX khó khăn tài chính:

 

 

 

 

HTX

 

 

 

 

- ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

III

HTX kinh doanh có lãi

 

 

 

A

Các khoản đầu tư bị thiên tai bão lụt(biểu số 3a)

 

 

 

 

- HTX..............

 

 

 

 

- HTX............

 

 

 

B

Các khoản xoá nợ (biểu số 3d)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX ...

 

 

 

2

HTX ...

 

 

 

Tổng cộng:

                                                                                                                                                                                                                                    Ngày       tháng      năm 2002

NGƯỜILẬP BIỂU                                           Sở tc-vg

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Trần Văn Tá