CHÍNH PHỦ
Số: 06/2003/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2003                          
chính phủ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủtịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện

1.Nghị định này quy định về việc phân loại đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuvà hàng hoá khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2.Đối tượng thực hiện Nghị định này bao gồm:

a.Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

b.Các cơ quan Nhà nước quản lý trong các lĩnh vực hải quan, thuế, thống kê, thươngmại và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu hàng hoá.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

TrongNghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1."Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" là việc căn cứ vào tên gọi,mô tả về tính chất, thành phần, cấu tạo, công dụng, quy cách đóng gói và cácthuộc tính khác của hàng hoá để xác định, sắp xếp hàng hoá vào một mã số nhấtđịnh theo Hệ thống hài hoà mô tả và mã hóa hàng hoá, Danh mục hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2."Công ước Quốc tế về Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá"(International Convention on the Harmonized Commodity Description and CodingSystem) là Công ước do Hội đồng hợp tác Hải quan, nay gọi là Tổ chức Hải quanThế giới (WCO) thông qua ngày 14 tháng 6 năm 1983 tại Bruxelles, Vương quốc Bỉvề "Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá", sau đây gọi tắt làCông ước HS.

3."Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá", sau đây gọi tắt là Hệthống hài hoà (viết tắt là HS) là hệ thống bao gồm các các quytắc tổng quát, các chú giải bắt buộc và danh sách những nhóm hàng (mã 4 chữ số)và phân nhóm hàng (mã 6 chữ số) được sắp xếp một cách có hệ thống ứng với tên,mô tả và mã số hàng hóa.

Danhmục những nhóm hàng và phân nhóm hàng của Hệ thống hài hoà sau đây được gọi tắtlà Danh mục HS.

4."Quy tắc tổng quát" là 6 (sáu) quy tắc chung để giải thích Hệ thốnghài hoà nhằm phân loại hàng hoá vào một nhóm, phân nhóm nhất định.

5."Chú giải bắt buộc" là những nội dung giải thích các phần, chương vàphân nhóm được gắn kèm ở đầu các phần, chương của Danh mục HS.

Chương II

Danh mục Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam

và phân loạI hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 3. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

1.Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở ápdụng đầy đủ Hệ thống hài hoà và bao gồm:

a.Các quy tắc tổng quát, chú giải bắt buộc;

b.Danh mục hàng hoá được chi tiết ở cấp mã tối thiểu 8 (tám) chữ số; đơn vị tínhvà các nội dung giải thích kèm theo. Trong đó:

6(sáu) chữ số đầu tuân thủ Danh mục HS;

Cácchữ số tiếp theo là mã chi tiết cấp quốc gia được mở rộng theo yêu cầu quản lýcủa Nhà nước.

2.Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

3.Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

a.Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

b.Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan đếnhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

c.Thống kê Nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

d.Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnhvực thương mại và các lĩnh vực khác.

Điều 4. áp dụng điều ước quốc tế

Trườnghợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham giacó quy định khác với Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì thựchiện theo quy định tại điều ước quốc tế đó.

Điều 5. Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

1.Việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải căn cứ vào Danh mục hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định này; cácquy định liên quan đến phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan nhà nướccó thẩm quyền ban hành và hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, các thông tin khác có liênquan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cần phân loại.

2.Trường hợp sau khi đã thực hiện việc phân loại hàng hoá theo quy định tại khoản1 Điều này mà chưa xác định được tên gọi, mô tả và mã số của hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu thì phải lấy mẫu hàng hoá để phân tích, giám định phục vụ choviệc phân loại.

Việclấy mẫu, phân tích, giám định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quyđịnh tại Điều 9 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hảiquan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

3.Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trước khi xuất khẩu,nhập khẩu hàng hoá, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và kiểm tra sauthông quan.

 

Chương III

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan;

trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trongviệc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

1.Quyền của người khai hải quan:

a.Được đề nghị xem xét hoặc lấy mẫu hàng hoá dưới sự giám sát của cán bộ, côngchức hải quan trước khi tiến hành thủ tục hải quan để thực hiện việc phân loạihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

b.Được quyền khiếu nại về kết quả phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quyđịnh tại Điều 9 Nghị định này.

2.Nghĩa vụ của người khai hải quan:

a.Cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu để phục vụ cho việc phân loại, xác định mã số của hàng hoá; cung cấpmẫu hàng hoá để phân tích, giám định theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

b.Kê khai chính xác tên gọi, mô tả và mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trên tờkhai hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nộidung đã kê khai.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Tài chính

1.Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Danh mục hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

2.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu theo quy định tại Nghị định này;

3.Là cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam thực hiện quyền, nghĩa vụ của ViệtNam trong việc tham gia Công ước HS và thực hiện phân loại hàng hoá theo HS.

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, quyềnhạn của mình khi ban hành các quy định hoặc xem xét, giải quyết các vấn đề cóliên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo đúng các quyđịnh của Nghị định này; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiệnCông ước HS và xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

Chương IV

Khiếu nại, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1.Người khai hải quan nếu có căn cứ cho rằng việc phân loại hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu của cơ quan Hải quan không đúng với quy định tại Nghị định này thì cóquyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc cấphải quan trực tiếp làm thủ tục hải quan và phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu. Trong khi chờ giải quyết, người khai hải quan vẫn phải thực hiện theoquyết định của cơ quan Hải quan về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2.Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nạicủa người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều này hoặcquá thời hạn quy định mà khiếu nại chưa được giải quyết thì có quyền khiếu nạiđến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, hoặc khởi kiện ra Toàán theo quy định của pháp luật.

3.Thủ tục, thời hiệu khiếu nại; thời hạn, thủ tục và thẩm quyền giải quyết khiếunại thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại và các quy định khác củapháp luật khác có liên quan.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Tổchức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tuỳ theo tính chất,mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứutrách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương V

Điều khoản thi hành

Điều 11. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Trướcngày 01 tháng 7 năm 2003 Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam. Trong thời gian Bộ Tài chính chưa ban hành Danh mục hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì vẫn áp dụng Danh mục hiện hành.

Điều 12.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
 
Phan Văn Khải