THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 27/2003/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2003                          
Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnhđạo

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;

Để thực hiện Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03/5/1999 của Bộ Chính trịvề việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộtrưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 3.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quảntrị Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễnnhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Chương I

Quy định chung

Điều 1.Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễnnhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo gồm các chức vụ từ cấp phó trưởng phòng và tươngđương trở lên ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ở các doanh nghiệpnhà nước.

Điều 2. Mộtsố từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1."Bổ nhiệm" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền raquyết định cử cán bộ, công chức giữ một chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơquan, đơn vị.

2."Bổ nhiệm lần đầu" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩmquyền lần đầu tiên quyết định cử cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặcquyết định cử giữ chức vụ lãnh đạo mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

3."Bổ nhiệm lại" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổnhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hếtthời hạn bổ nhiệm.

4."Luân chuyển" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổnhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo giữ một chức vụ lãnh đạo mới trong quá trìnhthực hiện công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng.

5."Miễn nhiệm" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền raquyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức lãnh đạo khi chưahết thời hạn bổ nhiệm.

6."Từ chức" là việc cán bộ, công chức lãnh đạo tự nguyện xinthôi giữ chức vụ lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cơ quan cóthẩm quyền đồng ý.

Điều 3.Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển miễn nhiệm hoặc từchức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo:

1.Các cấp ủy đảng từ cơ sở trở lên trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức theo phâncấp quản lý của Trung ương và đúng quy trình, thủ tục;

2.Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu(sau đây gọi là Thủ trưởng) cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức được bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, luân chuyển phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

3.Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và điều kiện, tiêu chuẩn củacán bộ, công chức;

4.Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, nângcao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị;

5.Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền quyết định bổnhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ, côngchức lãnh đạo;

6.Đối với một số chức vụ đặc thù, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được quy định tạicác văn bản pháp luật khác thì phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý caohơn.

Điều 4. Tráchnhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấpnhận đơn từ chức của cán bộ, công chức lãnh đạo được thực hiện như sau:

1.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề xuất và nhận xét đánh giá đối với cán bộ, côngchức được đề xuất; họp bàn trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

2.Xin ý kiến cấp ủy;

3.Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị;

4.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩmquyền xem xét, quyết định bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặcđề xuất của mình.

Chương II

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chứclãnh đạo

Mục 1

Bổ nhiệm

Điều 5.Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; đối với một số cơ quan, đơn vị đặc thù cóthể quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm ngắn hơn.

Điều 6.Điều kiện bổ nhiệm:

1.Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chứcdanh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;

2.Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng,trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;

3.Tuổi bổ nhiệm:

a.Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá50 tuổi đối với nữ;

b.Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương,tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);

c.Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời giancông tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện vềtuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

4.Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

5.Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cáchchức.

Điều 7.Trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo:

1.Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trình cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đốivới chức vụ sẽ bổ nhiệm.

2.Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụthể qua các bước sau:

a.Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

Thủtrưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vàonguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức trongcơ quan, đơn vị;

Tậpthể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sởnhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Khi bổnhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn;

Tổchức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị để trao đổi, thảo luậnvề yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức bổ nhiệm; thông báo danh sách cán bộ,công chức được lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, côngtác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng pháttriển; dự kiến phân công công tác; cán bộ, công chức được giới thiệu trình bàyý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liênquan;

Tậpthể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếucó);

Đảngủy hoặc Thường vụ Đảng uỷ cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đềnghị bổ nhiệm;

Tậpthể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổnhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Thủ trưởngcơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp cóthẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

b.Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:

Lãnhđạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu;

Tậpthể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hànhmột số công việc sau: đại diện lãnh đạo cơ quan gặp cán bộ, công chức được đềnghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác; làm việc với cấp uỷ và Thủtrưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiếnvề nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức; traođổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ýkiến của cấp uỷ cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức; thảo luận, nhậnxét, đánh giá và biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quyết địnhbổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

3.Đối với các trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải làm tờ trình kèmtheo các hồ sơ cần thiết theo quy định hiện hành.

Mục 2

Bổ nhiệm lại

Điều 8.Cán bộ, công chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xemxét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Điều 9.Điều kiện bổ nhiệm lại:

1.Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

2.Đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổnhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

3.Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

4.Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Điều 10.

1.Cán bộ, công chức lãnh đạo được bổ nhiệm trước khi Quy chế này có hiệu lực, nếuđã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổnhiệm) đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại.

2.Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác trướckhi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tínhđến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3.Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổinghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụlãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 11.Trình tự bổ nhiệm lại:

1.Cán bộ, công chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chứctrách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ theo hướng dẫn tại Quy chế đánh giácán bộ, công chức gửi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

2.Tập thể cán bộ, công chức (hoặc tập thể lãnh đạo) trong cơ quan, đơn vị thamgia ý kiến. Sau đó gửi biên bản lên Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩmquyền;

3.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức lãnh đạo đánhgiá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại;

4.Sau khi trao đổi trong tập thể lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết địnhhoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Mục 3

Luân chuyển

Điều 12. Việcluân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo giữ một chức vụ khác theo quy hoạch nhằmđào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo phảicăn cứ vào yêu cầu công tác và phù hợp với trình độ năng lực của cán bộ, côngchức.

Điều 13. Việcxây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo được tiếnhành hàng năm theo trình tự sau:

1.Đơn vị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức;

2.Cấp uỷ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thảo luận phê duyệt kế hoạch luân chuyểnhàng năm trong phạm vi thuộc thẩm quyền của mình;

3.Cơ quan tổ chức cán bộ của đơn vị chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt của cán bộ,công chức đến nhận công tác;

4.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gặp cán bộ, công chức để trao đổi về chủ trương luânchuyển; nghe cán bộ, công chức trình bày nguyện vọng và đề xuất ý kiến cá nhântrước khi ra quyết định;

5.Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định cụ thể từng trườnghợp luân chuyển thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 14. Cánbộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định luân chuyển. Các cấp cóthẩm quyền quyết định phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chương III

Từ chức, miễn nhiệm

Điều 15. Cánbộ, công chức được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thìđương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Điều 16.Cán bộ, công chức lãnh đạo xin từ chức thì làm đơn gửi lãnh đạo cơ quan trựctiếp quản lý xem xét quyết định.

Điều 17.

1.Trong thời hạn 1 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, cơ quan trực tiếp quảnlý cán bộ, công chức lãnh đạo phải xem xét để quyết định hoặc báo cáo cấp cóthẩm quyền quyết định.

2.Khi đơn từ chức chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y thì cán bộ, công chức lãnhđạo vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

3.Cán bộ, công chức lãnh đạo sau khi từ chức được cơ quan quản lý bố trí công táckhác.

Điều 18. Cánbộ, công chức lãnh đạo do nhu cầu công tác hoặc trong các trường hợp như: sứckhoẻ không đảm bảo, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm kỷ luật củaĐảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hìnhthức cách chức thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí côngtác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
 
Phan Văn Khải