QUỐC HỘI
Số: Không số
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1974                          

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 1974 PHÊ CHUẨN CÁC NGHỊ QUYẾT
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

QUỐC HỘI

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khoá III, kỳ họp thứ 2, giao cho uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới .

Sau khi nghiên cứu báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn các nghị quyết sau đây của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

1. Nghị quyết ngày 17 tháng 8 năm 1972 về việc điều chỉnh kế hoạch Nhà nước năm 1972 .

2. Nghị quyết ngày 17 tháng 8 năm 1972 về việc điều chỉnh ngân sách Nhà nước năm 1972.

3. Nghị quyết ngày11 tháng 12 năm 1972 về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1971.

4. Nghị quyết ngày 9 tháng 8 năm 1973 về kế hoạch Nhà nước năm 1973.

5. Nghị quyết ngày 9 tháng 8 năm 1973 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1973.

6. Nghị quyết ngày 30 tháng 11 năm 1973 về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1972./.

QUỐC HỘI