BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
Số: 208/BVTV-KHKT-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 1991                          
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành "Danh mục thuốc
bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CNTP

Căn cứ Quyết định số 32-CT ngày 21/1/1984 và QĐ số 47/QĐ-CT ngày 20/2/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giao cho Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quy định các chủng loại thuốc, dạng thuốc, tiêu chuẩn chất lượng các loại thuốc được phép sản xuất, chế biến và sử dụng trong nước;

Căn cứ biên bản của Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật trong phiên họp ngày 25/6/1991 xét các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam;

Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành " Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam" kèm theo quyết định này gồm 77 loại thuốc trừ côn trùng, nhện, trừ bệnh, trừ cỏ và trừ chuột.

Điều 2: Giao cho Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quy định hướng dẫn chi tiết việc gia công chế biến, bao gói, nhãn, bảo quản, lưu thông, sử dụng... các loại thuốc trong danh mục để đảm bảo hiệu lực trừ sâu bệnh nhưng không gây hại cho môi trường sống. (Đối với các loại thuốc ngoài danh mục muốn khảo sát hay sử dụng ở Việt Nam sẽ có quy chế riêng).

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và các đơn vị có liên quan có trách nhiện thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 208 ngày 16 tháng 7 năm 1991
của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm)

Các loại thuốc trừ côn trùng, nhện:

1. Aluminium phosphide (gastoxin)

2. Bacillus thuringiensis

3. Buprofezin (Applaud) 10WP

4. Cartap (Padan) 95SP

5. Alpha – cypermethrin (Fastac) 5 EC

6. Carbaryl (Sevin) 85 WP

7. Carbofuran (Furadan, Curaterr) 3 G

8. Cypermethrin (Sherpa, Cymbush, Polytrin) 10 EC, 25 EC

9. Cypermethrin + Profenofos (Polytrin) 440 – SWC

10. Diazinon (Basudin, Neocidil) 50 EC

11. Dicofol (Kelthane) 20 EC

12. Dicrotophos (Bidrin) 50 EC

13. Dichlorvos (DDVP, Nuvan) 50 EC

14. Decamethrin (Deltamethrin, Decis) 2,5 EC

15. Dimethoate (Bi 58, Rogor, Roxion, Fostion) 50 EC

16. Endosulfan (Thiodan) 30 EC

17. Esfenvalerate (Sumi – alpha) 5 EC

18. Ethofenpro (Trebon) 10 EC

19. Ethoprophos (Mocap) 6 EC, 10 G, 20 EC

20. Fenithro thion (Sumithion) 50 EC

21. Fenobucarb (Bassa, BPMC, Hopcin) 50 EC

22. Fenpropathrin (Damitol, Rody, Moethrin) 10 EC

23. Fenvalerate (Sumicidin) 10 EC, 20 EC

 

24. Fenthion (Lebaycid, Baycid) 50 EC

25. Isoprocard (Mipcin) 20 EC, 25 EC, 50 WP

26. Lindane (Gama-BHC, Gama-HCH) 99,5 WP

27. Methamidophos (Filitox, Monitor) 60 SC

28. Methidathion (Supracide) 40 EC

29. Methyl Bromide 98%

30. Monocrotophos (Azodrin, Nuvacron) 50 SCW

31. Methyl paration (Parathion, Wofatox, Metaphos) 50 EC

32. Naled (Dibrom, Flibol, Bromchlorphos) 50 EC, 96 EC

33. Phosalone (Zolone) 35 EC

34. Phosphamidon(Dimecron, Apamidon) 50 SCW

35. Teflubenzuron (Nomolt) 5 EC

36. Trichlorfon 50 EC, 80 WP

37. Rotenone

Thuốc trừ bệnh:

38. Benomyl (Fundazol, Benlate) 50EC

  1. Calcium polysulphide
  2. Copper oxychloride
  3. Copper sulphate
  4. Captafol (Difolatan, Folcid) 80 WP
  5. Captan (Captane) 75 WP
  6. Diniconazol (Sumi - 8) 12,5 WP
  7. Edifenphos (Hinosan) 40 EC, 50 EC
  8. Fosetyl - Al (Aliette) 80 WP
  9. Hexaconazol (Anvil) 5 EC
  10. Iprofenphos (Kitazin) 50 EC
  11. Iprodione (Rovral) 50 WP
  12. Iprothiolane (Fuji-one) 40 EC
  13. Kasugamycin + Rabcide (Kasai) 21.2 WP
  14.  
  15. Kasuran WP (2% Kasugamycin + 45 % copper oxychloride)
  16. Kasuran WP (5% Kasugamycin + 45% copper oxychloride)
  17. Mancozeb 80 – WP
  18. Monceren (Pencycuron) 25 WP
  19. Ridomil – MZ (Metalaxyl + Mancozeb) 72 WP
  20. Sulphur 95 D
  21. Thiram 85 WP
  22. Tilt (Propiconazole) 250 EC
  23. Topcin – M 50 WP, 70 WP
  24. Validamycin (Validacin) 3 SC
  25. Triadimefol (Bayleton) 25 EC
  26. Zincopper WP (20% Zined + 30% Copper oxychloride)
  27. Zineb 80 WP

Thuốc trừ cỏ:

  1. Ametryn (Gesapax) 50 WP, 80 WP
  2. Benthiocarb (Saturn) 10 G, 20 WP, 50 EC
  3. Butachlor (Lambast) 5 G, 10 EC
  4. 2,4 D 60- EC, 72 - EC, 80 - WP, 96 - WP
  5. Dalapon (Parapon) 80 WP
  6. Diuron 80 WP
  7. MCPA (Agroxone) 80 WP
  8. Pretilachlor (Sofit) 30 EC
  9. Pyrazosulfuron ethyl (NC 311) 25 EC, 10 EC
  10. Simazin (Gesatop) 80 WP
  11. Atrazin (Gesaprin) 80 WP

Thuốc trừ chuột:

  1. Brodifacoum (Klerat) 0,05%
  2. Phoaphua kẽm (Fokeba) 20%

Chú thích những từ viết tắt trong danh mục:

EC: dạng thuốc hoá sữa hay nhũ dầu

WP: dạng thuốc bột thấm nước hay bột hoà nước

SP: dạng thuốc bột tan trong nước.

G hay GR: dạng thuốc hạt

SWC (hoặc SCW, SL, SC): dung dịch tan trong nước.

D: dạng thuốc bột./.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
Vũ Tuyên Hoàng