Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 162/SL
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 1953                          
SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 162/SL NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 48-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 và sắc lệnh số 37-SL ngày 15 tháng 3 năm 1950 cho phép lưu hành các loại giấy bạc Việt Nam do Bộ Tài chính phát hành;

Chiểu sắc lệnh số 15-SL ngày 6 tháng 5 năm 19(?) thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 92-SL ngày 25 tháng 5 năm 19(?) cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành các loại giấy bạc;

Chiểu sắc lệnh số 20-SL ngày 12 tháng 5 năm 195(?) ấn định một đồng Ngân hàng Quốc gian bằng mười đồng do Bộ Tài chính phát hành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để thống nhất tiền tệ, củng cố nền tài chính quốc gia và để nhân dân dân giao dịch được thuận tiện nay lấy đồng bạc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam làm đơn vị tiền tệ trong toàn quốc trừ Nam bộ, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1953.

Ký hiệu của đồng bạc Việt Nam là chữ "đ" (đồng).

Điều 2

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1953, tiền đồng và giã sẽ tính và ghi trên giấy tờ, sổ sách theo đơn vị tiền tệ mới.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
(Đã ký)
 
 
Hồ Chí Minh