TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Ngày hết hạn

Tìm thấy 298 kết quả

Lấy ý kiến Lần 2 về hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015(hết hạn ngày 28/02/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Chính phủ, xem xét, thông qua và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập Đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Lấy ý kiến DT Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN(hết hạn ngày 27/01/2018)

Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (dự thảo Nghị định).

Góp ý DT Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự(hết hạn ngày 21/01/2018)

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định Chính phủ quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ Tư pháp đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị định và tổ chức các cuộc họp xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Góp ý đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(hết hạn ngày 15/01/2018)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật).

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành(hết hạn ngày 31/12/2017)

Để xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với hồ sơ Dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL), 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ email letth@moj.gov.vn) trước ngày 25/11/2017 để tổng hợp, chính lý, tiếp thu. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Trần Thị Huyền Lê, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739658.

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước(hết hạn ngày 25/12/2017)

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước (dự thảo Thông tư).

Lấy ý kiến Thông tư Hướng dẫn một số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm tại các Trung tâm ĐKGDTS của Cục ĐKQGGDBĐ(hết hạn ngày 20/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt (Quyết định số 194/QĐ-BTP ngày 14/02/2017), Cục Đăng ký được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011, Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014, Thông tư số 11/2015/TT-BTP ngày 01/9/2015).

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP(hết hạn ngày 20/12/2017)

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-BTP ngày 9/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Thi đua - Khen thưởng có nội dung giao Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(hết hạn ngày 20/11/2017)

Nhằm triển khai thực hiện các Bộ luật, luật tố tụng năm 2015 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý(hết hạn ngày 15/11/2017)

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã giao Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý của Quý Cơ quan/đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; đồng thời, file điện tử gửi về địa chỉ email: lttha2@moj.gov.vn trước ngày 17/10/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 043.733.4309 - số máy lẻ 539, di động 0917.752.752 (Đ/c Nguyên Tú, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý).

Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP(hết hạn ngày 25/10/2017)

Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã thông qua Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đối tượng và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý(hết hạn ngày 18/10/2017)

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý .

Thông tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại(hết hạn ngày 20/09/2017)

Ngày 24/2/2017, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/4/2017. Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 3/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại, Cục Bổ trợ tư pháp đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Trong quá trình xây dựng, Cục Bổ trợ tư pháp đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư.

Dự thảo Thông tư quy định về Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(hết hạn ngày 20/09/2017)

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư (kèm Phụ lục) và dự thảo Tờ trình.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước(hết hạn ngày 17/09/2017)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Để hoàn thiện dự thảo Quyết định, thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định, các tài liệu có liên quan và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58 - 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và qua thư điện tử: nttam1@moj.gov.vn)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin(hết hạn ngày 12/09/2017)

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(hết hạn ngày 01/09/2017)

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư(hết hạn ngày 25/08/2017)

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(hết hạn ngày 19/07/2017)

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để triển khai thi hành Quyết định này, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư (kèm 02 Phụ lục) và dự thảo Tờ trình.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg(hết hạn ngày 23/06/2017)

Thực hiện chương trình công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; để phát huy đầy đủ vai trò tư vấn của từng thành viên Hội đồng trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

298

Số ý kiến đóng góp

443