TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Ngày hết hạn

Tìm thấy 304 kết quả

Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ(hết hạn ngày 04/07/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện rà soát văn bản và xác định 11 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ và 07 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ có nội dung không còn được áp dụng trên thực tế, cần được bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự(hết hạn ngày 10/06/2018)

Tổng cục Thi hành án dân sự được giao chủ trì, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp soạn thảo Thông tư của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự (thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 và Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự). Sau một thời gian soạn thảo, đến nay Tổ soạn thảo đã xây dựng xong dự thảo Thông tư, biểu mẫu, giải thích biểu mẫu và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu kèm theo.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.(hết hạn ngày 02/06/2018)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Lấy ý kiến Thông tư Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên(hết hạn ngày 29/05/2018)

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ TGPL(hết hạn ngày 18/05/2018)

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TGPL ngày 12/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình giai đoạn 2018-2020(hết hạn ngày 30/03/2018)

Để triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và tiếp tục triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình giai đoạn 2018-2020 (sau đây viết tắt là dự thảo Tiêu chí).

Lấy ý kiến Lần 2 về hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015(hết hạn ngày 28/02/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Chính phủ, xem xét, thông qua và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập Đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Lấy ý kiến DT Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN(hết hạn ngày 27/01/2018)

Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (dự thảo Nghị định).

Góp ý DT Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự(hết hạn ngày 21/01/2018)

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định Chính phủ quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ Tư pháp đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị định và tổ chức các cuộc họp xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Góp ý đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(hết hạn ngày 15/01/2018)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật).

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành(hết hạn ngày 31/12/2017)

Để xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với hồ sơ Dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL), 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ email letth@moj.gov.vn) trước ngày 25/11/2017 để tổng hợp, chính lý, tiếp thu. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Trần Thị Huyền Lê, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739658.

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước(hết hạn ngày 25/12/2017)

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước (dự thảo Thông tư).

Lấy ý kiến Thông tư Hướng dẫn một số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm tại các Trung tâm ĐKGDTS của Cục ĐKQGGDBĐ(hết hạn ngày 20/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt (Quyết định số 194/QĐ-BTP ngày 14/02/2017), Cục Đăng ký được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011, Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014, Thông tư số 11/2015/TT-BTP ngày 01/9/2015).

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP(hết hạn ngày 20/12/2017)

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-BTP ngày 9/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Thi đua - Khen thưởng có nội dung giao Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(hết hạn ngày 20/11/2017)

Nhằm triển khai thực hiện các Bộ luật, luật tố tụng năm 2015 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý(hết hạn ngày 15/11/2017)

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã giao Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý của Quý Cơ quan/đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; đồng thời, file điện tử gửi về địa chỉ email: lttha2@moj.gov.vn trước ngày 17/10/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 043.733.4309 - số máy lẻ 539, di động 0917.752.752 (Đ/c Nguyên Tú, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý).

Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP(hết hạn ngày 25/10/2017)

Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã thông qua Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đối tượng và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý(hết hạn ngày 18/10/2017)

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý .

Thông tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại(hết hạn ngày 20/09/2017)

Ngày 24/2/2017, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/4/2017. Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 3/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại, Cục Bổ trợ tư pháp đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Trong quá trình xây dựng, Cục Bổ trợ tư pháp đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư.

Dự thảo Thông tư quy định về Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(hết hạn ngày 20/09/2017)

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư (kèm Phụ lục) và dự thảo Tờ trình.

Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Số dự thảo

304

Số ý kiến đóng góp

445