TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Ngày hết hạn

Tìm thấy 277 kết quả

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp(hết hạn ngày 21/06/2017)

Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và dự thảo Tờ trình.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản(hết hạn ngày 22/05/2017)

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản (dự thảo Nghị định).

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cáo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản(hết hạn ngày 20/05/2017)

Luật phá sản số 51/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật phá sản năm 2004. Luật phá sản năm 2014 thay đổi về cơ chế giải quyết phá sản so với Luật phá sản năm 2004, trong đó có các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án dân sự trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản và thi hành các quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên; Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản(hết hạn ngày 13/04/2017)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản (dự thảo Thông tư).

Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL(hết hạn ngày 03/03/2017)

Để xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm(hết hạn ngày 31/01/2017)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại(hết hạn ngày 28/01/2017)

Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại

Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp(hết hạn ngày 22/12/2016)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1613/TTg-TCCV ngày 10/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm(hết hạn ngày 20/12/2016)

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm (thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP).

Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp(hết hạn ngày 24/10/2016)

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”(hết hạn ngày 18/10/2016)

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP(hết hạn ngày 17/10/2016)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

Dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính(hết hạn ngày 16/09/2016)

Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống thi hành án dân sự(hết hạn ngày 14/09/2016)

Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống thi hành án dân sự

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13(hết hạn ngày 01/09/2016)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)(hết hạn ngày 03/08/2016)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)(hết hạn ngày 27/07/2016)

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Dự thảo Nghị định quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án(hết hạn ngày 18/07/2016)

Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Dự thảo Quyết định của thay thể Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ(hết hạn ngày 12/06/2016)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình và thẩm quyền đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thể Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Số dự thảo

277

Số ý kiến đóng góp

437