TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Ngày hết hạn

Tìm thấy 273 kết quả

Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL(hết hạn ngày 03/03/2017)

Để xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm(hết hạn ngày 31/01/2017)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại(hết hạn ngày 28/01/2017)

Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại

Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp(hết hạn ngày 22/12/2016)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1613/TTg-TCCV ngày 10/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm(hết hạn ngày 20/12/2016)

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm (thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP).

Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp(hết hạn ngày 24/10/2016)

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”(hết hạn ngày 18/10/2016)

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP(hết hạn ngày 17/10/2016)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

Dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính(hết hạn ngày 16/09/2016)

Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống thi hành án dân sự(hết hạn ngày 14/09/2016)

Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống thi hành án dân sự

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13(hết hạn ngày 01/09/2016)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)(hết hạn ngày 03/08/2016)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)(hết hạn ngày 27/07/2016)

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Dự thảo Nghị định quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án(hết hạn ngày 18/07/2016)

Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Dự thảo Quyết định của thay thể Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ(hết hạn ngày 12/06/2016)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình và thẩm quyền đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thể Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện(hết hạn ngày 07/06/2016)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện

Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành trong hệ thống Thi hành án dân sự(hết hạn ngày 30/05/2016)

Quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành trong hệ thống Thi hành án dân sự

Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC(hết hạn ngày 06/05/2016)

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông trong các việc về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế(hết hạn ngày 30/04/2016)

Hướng dẫn liên thông trong các việc về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Số dự thảo

273

Số ý kiến đóng góp

433