TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 03/2016/NĐ-CP 05/01/2016

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Thông tư 01/2016/TT-BCT 05/01/2016

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016

Nghị định 01/2016/NĐ-CP 05/01/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tư 86/2015/TT-BGTVT 31/12/2015

Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Thông tư 85/2015/TT-BGTVT 31/12/2015

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không

Nghị định 137/2015/NĐ-CP 31/12/2015

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Nghị định 135/2015/NĐ-CP 31/12/2015

Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thông tư 84/2015/TT-BGTVT 30/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 83/2015/TT-BGTVT 30/12/2015

Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa