TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 20/2015/NĐ-CP 14/02/2015

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định 17/2015/NĐ-CP 14/02/2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Quyết định 06/2015/QĐ-TTg 12/02/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

Quyết định 05/2015/QĐ-TTg 12/02/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

Nghị định 11/2015/NĐ-CP 31/01/2015

Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Nghị định 10/2015/NĐ-CP 28/01/2015

Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định 08/2015/NĐ-CP 21/01/2015

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Quyết định 04/2015/QĐ-TTg 20/01/2015

Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí