TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 32/2014/NĐ-CP 22/04/2014

Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Nghị định 31/2014/NĐ-CP 18/04/2014

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Nghị định 28/2014/NĐ-CP 10/04/2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Nghị định 29/2014/NĐ-CP 07/04/2014

Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Quyết định 28/2014/QĐ-TTg 07/04/2014

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Nghị định 27/2014/NĐ-CP 07/04/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Nghị định 26/2014/NĐ-CP 07/04/2014

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Nghị định 25/2014/NĐ-CP 07/04/2014

Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Quyết định 27/2014/QĐ-TTg 04/04/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghị định 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương