TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Quyết định 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Thông tư 25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014

Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Thông tư 23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT 17/12/2014

Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Nghị định 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Nghị định 119/2014/NĐ-CP 17/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Thông tư 41/2014/TT-NHNN 16/12/2014

Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT 12/12/2014

Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Thông tư 47/2014/TT-BYT 11/12/2014

Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thông tư 40/2014/TT-NHNN 11/12/2014

Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động