Số:193 + 194 Ngày 07 tháng 02 năm 2015
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
30-12-2014 - Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. 2
31-12-2014 - Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 17
BỘ QUỐC PHÒNG
16-01-2015 - Thông tư số 05/2015/TT-BQP quy định tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; định mức sử dụng điện năng tại các kho, khu kỹ thuật; tiêu chuẩn, trang bị máy phát điện đối với các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng cơ yếu và doanh cụ trong phòng làm việc cơ yếu. 42
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
06-01-2015 - Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 48
BỘ Y TẾ
31-12-2014 - Quyết định số 5465/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chấn đoán, điều trị và phòng bệnh dịch hạch. 78