Method not found: 'System.Collections.Generic.List`1 SIPortal.Admin2018.DanhMuc.DanhMucDA.GetData(SIPortal.Admin2018.DanhMuc.DanhMucQuery, Boolean, Boolean, System.String[])'.
DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI
Từ khóa