Báo cáo hoạt động cải cách hành chính năm 2004 và trọng tâm cải cách hành chính năm 2005 17/03/2005

Ngày 07/03/2005, Bộ Tư pháp có báo cáo số 492/BTP-CCHC, báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính Phủ về các hoạt động CCHC của Bộ trong năm 2004 và phương hướng CCHC năm 2005.

Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp 09/03/2005

Thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005 và tiếp tục triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 107/QĐ-BTP ngày 09 tháng 03 năm 2005 về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư Điện tử của Bộ Tư pháp.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 07/03/2005

Để khắc phục các tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2005 về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Bộ trưởng làm việc tại tỉnh Hà Giang 01/03/2005

Với chủ trương “hướng về cơ sở”, trong các ngày 23 và 24/2, Bộ trưởng Uông Chu Lưu cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ PBGDPL; Vụ Pháp luật hình sự, hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lên công tác tại tỉnh miền núi biên giới Hà Giang.

Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2005 16/02/2005

Sau Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới", các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan tư pháp đã quan tâm và có nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2004. Do vậy, công tác tư pháp đã có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả. Năm 2005 là năm kết thúc thực hiện Nghị quyết, 08-NQ/TW nên công việc còn lại nhiều, cần phải hoàn thành để chuyển tiếp việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2006 - 2020. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đề nghị các ngành, các cấp, trước hết là các cơ quan tư pháp, ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005 19/01/2005

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2004, khắc phục tồn tại, hạn chế, đưa công tác tư pháp tiếp tục có những bước phát triển mới, tạo sự chuyển biến căn bản và đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, ở tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị trong ngành; đặc biệt là phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005

Khai mạc Hội nghị Tư pháp toàn quốc năm 2005 06/01/2005

Hội nghị Tư pháp toàn quốc năm 2005 đã được khai mạc vào lúc 8h30 ngày 04 tháng 01 năm 2005 tại Hội trường lớn Nhà khách Chính phủ - 37 Hùng Vương - Hà Nội

Bộ trưởng Tư pháp: Nên mặc "áo dân" xuống địa phương! 06/01/2005

Trả lời báo chí về trường hợp con một Bộ trưởng 9 lần đi đăng ký kết hôn mới xong mà Thủ tướng Phan Văn Khải vừa nêu trong hội nghị toàn quốc ngành tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu cho biết, ông đã chỉ đạo Sở Tư pháp đi kiểm tra. Bộ trưởng Lưu cũng cho rằng, cán bộ tư pháp cần mặc "áo dân" để xuống các địa phương "vi hành".