Khánh Hòa: Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp

27/12/2016
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài đã ký ban hành Kế hoạch số 10016/KH-UBND về công tác cải cách tư pháp (CCTP) giai đoạn 2016 – 2021 của tỉnh với mục tiêu tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về CCTP, đưa các nội dung CCTP nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống.
Theo kế hoạch này, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCTP giai đoạn 2016 -2021 bao gồm:
Đẩy mạnh và đổi mới công tác quản lý việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật thông qua việc tổ chức thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; tập trung các nguồn lực, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi hành hiệu quả các Bộ luật, Luật, Luật về tố tụng, đưa các nội dung CCTP vào cuộc sống thông qua việc thi hành Hiến pháp năm 2013 và các Bộ luật, Luật có liên quan, tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến CCTP như Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Dân sự…; tham gia phối hợp, góp ý vào lộ trình xây dựng các văn bản luật, văn bản dưới luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, trước hết là cơ quan tư pháp cấp huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh…
Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp và bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tư pháp. Gồm: sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp cấp tỉnh và huyện bảo đảm tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác CCTP; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trụ sở làm việc của cơ quan tư pháp cấp huyện để đáp ứng nhiệm vụ tăng thẩm quyền về pháp luật tố tụng; đề xuất việc hỗ trợ ngân sách đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, các cơ sở giam, giữ, cải tạo, kho vật chứng có hiệu quả, tiết kiệm; ưu tiên trang bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với yêu cầu sử dụng phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác thi hành án và công tác giám định tư pháp.
Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp, cán bộ làm nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh am hiểu pháp luật, tinh thông về kỹ năng, nghiệp vụ và lý luận chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao quyền hạn, tar1ch nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm đối với từng đối tượng; chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, bảo đảm chế độ, giờ giấc làm việc và văn hóa giao tiếp, văn minh công sở, đề cao trách nhiệm cá nhân về kết quả công tác; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp gắn với tiêu chuẩn, chức danh bảo đảm đáp ứng trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất chính trị, bố trí đủ số lượng cán bộ cho cơ quan tư pháp, trước hết là cơ quan tư pháp cấp huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư, công chứng viên, giám định viên tư pháp, đấu giá viên, quản tài viên, tư vấn viên pháp luật…
Tổ chức công tác tuyên truyền về CCTP thông qua việc tiếp tục triển khai thi hành Hiếp pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến CCTP, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai các luật về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp để đưa các chính sách cải cách mới về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đi vào cuộc sống; tuyên truyền về CCTP gắn liền với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; mở chuyên mục “Cải cách tư pháp” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Khánh Hòa để đăng tải, cập nhật các văn bản của Đảng, Nhà nước về chủ trương, nhiệm vụ CCTP, hoạt động của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh và thực tiễn kết quả triển khai nhiệm vụ CCTP ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung, hoạt động CCTP; tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp, các Sở, ban ngành có liên quan, UBND cấp huyện với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật rộng rãi cho Nhân dân, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, định hướng dư luận, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ CCTP của địa phương…
Tăng cường quản lý nhà nước và phát triển các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp;triển khai thực hiện tốt, đồng bộ các luật, chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực này với bước đi, lộ trình phù hợp theo tinh thần của Chiến lược CCTP; thành lập Hội Công chứng viên và tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động tự quản của Hội, triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp thông tin ngăn chặn phục vụ cho hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn; triển khai hiệu quả Luật Giám định tư pháp, Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Củng cố, phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp và tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng mà trọng tâm là bảo đảm phán quyết của Tòa án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Thừa phát lại, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng cần được trợ giúp, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ công lý và công bằng xã hội..
Tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp. Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác về tư pháp và pháp luật giữa Sở Tư pháp Khánh Hòa và Sở Tư pháp tỉnh Chămpasak và tỉnh Attapư (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Tăng cường công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật; nghiên cứu, đề xuất việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác về tư pháp và pháp luật với các địa phương thuộc quốc gia khác…
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cụ Thi hành án dân sự tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, chú ý những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; theo dõi, đôn đốc, định kỳ kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch đề ra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, đồng thời tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh theo quy định.
Hải Dương