Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số, ký hiệu38/2009/QH12Ngày ban hành19/06/2009
Loại văn bảnLuậtNguồn tríchCông báo số 379+380; năm 2009
Phạm viNgày đăng công báo14/08/2009
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực một phầnNgày có hiệu lực01/08/2009
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 51/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Hiến pháp năm 1992 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: Không số
 • Ngày ban hành: 15/04/1992
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/1992

Văn bản bị thay thế một phầnLuật Nhà ở [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 56/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Đất đai [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 13/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Văn bản bị bãi bỏ một phầnLuật Nhà ở [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 56/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Đất đai [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 13/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Văn bản bị sửa đổi bổ sungLuật Nhà ở [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 56/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Xây dựng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 16/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Luật Đấu thầu [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 61/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2006

Luật Doanh nghiệp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Đất đai [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 13/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Văn bản được hướng dẫnNghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 51/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Hiến pháp năm 1992 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: Không số
 • Ngày ban hành: 15/04/1992
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/1992