Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
VĂN BẢN HIỆN THỜI
Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng  
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản được đính chính