Văn bản được hướng dẫn
Văn bản dẫn chiếu
VĂN BẢN HIỆN THỜI
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật  
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản được đính chính