Văn bản được hướng dẫn
VĂN BẢN HIỆN THỜI
Nghị định Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang  
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản hướng dẫn
Văn bản đính chính
Văn bản được đính chính