Văn bản được hướng dẫn
Văn bản dẫn chiếu
VĂN BẢN HIỆN THỜI
Sắc lệnh Về việc thành lập các Uỷ ban Quản lý xí nghiệp  
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản được đính chính